Forskning, utbildning och remittentinformation

Specialiteten öron-, näs- och halssjukdomar, huvud- och halskirurgi vid Akademiska sjukhuset bedriver såväl bassjukvård som högspecialiserad medicinsk och kirurgisk sjukvård. Förutsättningen för att vidmakthålla hög sjukvårdskvalitet är forskning och utvecklingsarbete inom specialiteten.

Klinikens läkare är engagerade i detta och understöds av statliga medel i form av ALF-bidrag men även med bidrag från externa stiftelsen och fonder. Forskningen är integrerad med Uppsala universitet och dess resurser i form av kunskap och lokaler. Forsknings- och uvecklingsarbetet fokuseras på s k translational research och kliniskt tillämpbar verksamhet.Undervisning sker inom ramen för läkarutbildningen men fördjupningskurser ges även inom specialistutbildningen för öron-, näs- och halssjukdomar, huvud- och halskirurgi och vidareutbildningskurser för specialister. Undervisningen har av studenterna ett flertal gånger förärats med pris för under läsåret bästa undervisning vid medicinska fakulteten.

Vid återkommande SPUR-inspektioner av kliniken avseende utbildningsmiljö och tilldelade resurser har genomgående mycket god omdömen givits.

Övergripande ansvar för forskning och undervisning: Professor Göran Laurell.