Sektionen för barnneurologi

Pojke sitter på en sjukhussäng och ler

Sektionen för barnneurologi omfattar barnneurologi på Akademiskas kärnområde, neurologmottagningen vid Kungsgärdets sjukhus och läkarverksamheten inom barnhabiliteringen. 

Mellan de olika delarna sker ett nära samarbete. Arbetet bedrivs i stor utsträckning i multiprofessionella team.  

De vanligaste orsakerna till att barn och ungdomar kommer till barnneurologen är epilepsi, hjärntumör (i nära samarbete med sektionen för blod- och tumörsjukdomer för barn och ungdom), skador i nervsystemet, neuromuskulära sjukdomar, missbildningar inom nervsystemet samt olika syndrom. 
För barnen och deras familjer finns tillgång till sjukhusundervisning, lekterapi, clowner. Stöd ges av kurator, psykolog samt vid önskemål också från sjukhuskyrkan. 

Folke Bernadotte neurorehabilitering

  
Vårt tidigare team för rehabilitering, kommunikation respektive neuropedagogik har nu slagits ihop till ett samlat neurorehabiliteringsteam.   
Remiss till till oss skickas till:
 
Folke Bernadotte neurorehabilitering 
Sektionen för paramedicin, Akademiska barnsjukhuset 
Ingång 95/96, 751 85 Uppsala 

Att arbeta på sektionen

Neurologmottagningen för barn och ungdom vid Kungsgärdet

Neurologmottagningen för barn och ungdom på Akademiska barnsjukhuset, tillhör organisatoriskt barnkirurgiska sektionen och är en enhet för öppenvårdsbesök. Barn och ungdomar som remitteras till oss har misstänkt eller fastställd neurologisk sjukdom eller tillstånd.

De barn och ungdomar som kommer hit kan ha olika syndrom på grund av kromosomavvikelser, andra kända genetiska avvikelser eller ibland av okänd orsak. De kan också ha en rörelsenedsättning, till exempel cerebral pares (CP-syndrom), ryggmärgsbråck (MMC) eller en neuromuskulär sjukdom. En del barn har intellektuell funktionsnedsättning utan känd orsak ofta med medicinska problem. Barnen kan ha sin grunddiagnos i kombination med intellektuell funktionsnedsättning, epilepsi eller andra medicinska problem.

De flesta barn med dessa typer av tillstånd har kontakt med ett habiliteringsteam på Habiliteringen Uppsala som har enheter i alla länets kommuner.

Vi har öppenvårdsbesök och arbetar nära habiliteringens medicinska enhets sjuksköterskor och dietister. Vi samarbetar med habiliteringsteamen i länet, med de övriga sektionerna på barnsjukhuset, och med enheter inom andra verksamhetsområden på Akademiska sjukhuset.

Neurologmottagningen för barn och ungdom

Neurologmottagningen för barn och ungdom på Akademiska barnsjukhuset är en enhet för öppenvårdsbesök som samarbetar nära med barnsjukhusets dagvårdsenhet och som organisatoriskt tillhör barnkirurgiska sektionen. Hit remitteras barn och ungdomar som har misstänkt eller fastställd neurologisk sjukdom eller tillstånd. Det kan vara epilepsi, neuromuskulär sjukdom, generell utvecklingsförsening, syndrom, rörelsenedsättning (ex cerebral pares (CP-syndrom) eller ryggmärgsbråck), tumör, missbildning eller skada i hjärna eller ryggmärg (förvärvad hjärnskada). Barnen kan i tillägg till sin neurologiska diagnos ha intellektuell funktionsnedsättning eller andra medicinska problem. Barnen remitteras från andra enheter inom Region Uppsala och från övriga barnkliniker i Region Mellansverige.

Vi genomför utredning för att fastställa diagnos och vi följer barn med neurologiska sjukdomar och tillstånd under uppväxten. Vi gör det vid individuella besök och i multiprofessionella team, ex epilepsi-teamet och neuromuskulära teamet. Vi samarbetar med barnklinikerna i Region Mellansverige.

Vi samarbetar med de paramedicinska professionerna på barnsjukhuset och på Folke Bernadotte Regionhabilitering, med de övriga sektionerna på barnsjukhuset, med Habiliteringen och med enheter inom andra verksamhetsområden (till exempel BUP, neurokirurgi och klinisk genetik) på Akademiska sjukhuset.

Vid behov av vård inneliggande på sjukhus samarbetar vi med avdelning 95 B där vi har våra slutenvårdsplatser.

 Läs mer om hur det är att arbeta på barnsjukhuset

Våra mottagningar och avdelningar

Akademiska barnsjukhuset

Vår vision:

Med högkvalitativ vård, forskning och utbildning är vi ett ledande sjukhus för barn,
ungdomar och deras familjer.

Akademiska barnsjukhuset är ett sjukhus för barn och ungdomar.
Barnen som vårdas här är alltid i centrum och vårt omhändertagande
kännetecknas av värme och trygghet.

 Läs mer om vår vård, forskning och utbildning