Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Ultraljudsundersökningar

Denna information riktar sig till dig som är vårdgivare eller remittent. Är du patient hänvisar vi till vår sida för patienter om ultraljudsundersökningar.

Ultraljud av bukorganen

Ultraljud är en lämplig metod för att undersöka de parenchymatösa organen. För bedömning av tarmar krävs påtagligt riktade frågor, konsultera gärna ultraljudsläkare.
Ring 018-611 47 40 innan sådan remiss skrivs. Vid njurstensfrågeställning eller hematuriutredning är DT förstahandsval då ultraljud kan påvisa men inte utesluta njurstenar/njurbäckentumörer.

Inför alla bukundersökningar ska patienten ha fastat 6 timmar. Fastan innebär att varken fast eller flytande föda får intas, patienten får inte nyttja nikotin (rökning, snus, nikotinplåster) och får inte heller tugga tuggummi. Viktiga mediciner kan intas med ett halvt glas vatten.

Då kompression med transducern krävs för en god undersökning måsta patienten klara detta obehag, bukömhet (som vid akut pankreatit) kan ge en sämre undersökning.

Ultraljud av extremiteter (inkl. skleroseringsbehandling)

Ultraljud är ofta en lämplig metod för utvärdering av mjukdelar i rörelseapparaten och för närvarande är kön till ultraljudsundersökningar avsevärt kortare än den till MR-undersökningar. Vid t.ex. axelledsundersökningar tillkommer fördelen att undersökningen kan utföras vid belastning/rörelse.
Ultraljud har mycket hög bildupplösning, särskilt vid ytliga strukturer, varför metoden är lämplig vid misstanke om främmande kroppar, lipom eller andra subkutana förändringar.

Vid bekräftad hälsenetendinos med kärlinväxt där sjukgymnastik inte gett effekt kan ultraljudsledd skleroseringsbehandling av kärlinväxterna vara ett alternativ. Under ultraljudsledning injiceras då upp till 2 ml Aethoxysclerol® per hälsena och behandlingstillfälle i syfte att avlägsna inväxten av kärl och nerver. Vanligtvis krävs 3 behandlingar med 6-8 veckors mellanrum för adekvat resultat.

Ultraljud med iv kontrastmedel

Vid många undersökningar används ett ultraljudsspecifikt kontrastmedel (Sonovue®) för att förbättra diagnostiken. Huvudanvändningsområdet är att särskilja benigna och maligna fokala parenkymförändringar. Varje gång vi upptäcker en suspekt fokal förändring förstärker vi undersökningen med kontrastmedel.

Medlet ges i ringa mängd (1,5-4 ml) via intravenös infart (PVK eller CVK). Port à Cath kan tyvärr inte användas. Risken för allergisk reaktion är mycket liten men existerar. Medlet är kontraindicerat vid hjärtinfarkt inom de senaste tre dygnen. Medlet påverkar inte njur- eller leverfunktionen och interagerar inte med andra läkemedel.

Ultraljud med punktion/biopsi/dräninläggning

För samtliga interventionella ingrepp gäller att patienten skall ha erhållit lugnande från remitterande om det anses behövas. Vi har inte tillgång till sådana preparat på ultraljudsenheten.
Om ingreppet görs för att erhålla vätska/celler/biopsi för analyser måste provtagningsunderlag följa med patienten. På ultraljudsenheten finns sterila rör och små burkar. Om aspiratet ska läggas till andra typer av rör eller odlingsflaskor måste dessa följa med patienten till ultraljudsenheten. Biopsier läggs till formalin om inget annat anges på remiss eller provtagningsunderlag.

Finnålspunktion används för att ta ut vätska för analys eller för att aspirera celler för utstryk om en förändring på något sätt är olämplig för biopsi. Inför finnålspunktion krävs inga blödningsparametrar. Vi använder inte lokalbedövning vid finnålspunktion. Patienter från öppenvård får sitta kvar i väntrummet 20-30 min efter ingreppet för att se att allt går bra.

Mellannålsbiopsier är vår vanligaste metod för att få ut vävnad för PAD-analys. Vi använder storlekarna 1,2 eller 1,6 mm beroende på vad som biopseras. Inför biopsier ska färskt blödningsstatus (INR, APT-tid, trbc) finnas tillgängligt. Vi accepterar INR upp till 1,5.
Inför biopsitagning ges lokalbedövning med Xylocain® utan adrenalin. Efter biopsitagning från intraabdominella organ rekommenderas sängläge med möjlighet till övervakning minst 4 timmar på lämplig avdelning/mottagning, således kan biopsitagning inte utföras på öppenvårdspatienter.

Dräninläggning utförs vanligen vid fri vätska i bukhåla eller pleura, eller vid abscesser. Inför dräninläggning ska färskt blödningsstatus (INR, APT-tid, trbc) finnas tillgängligt. Vi ser helst att INR inte överstiger 1,5. Om kraftig medicinsk indikation föreligger trots förhöjt INR bör telefonkontakt tas med ultraljudsläkare (018-611 47 40). Ingreppet görs i lokalbedövning med Xylocain® utan adrenalin.
Dränet kvarlämnas för vidare handläggning av remittent, med patienten följer alltid ett PM om typ av drän, rekommenderat handhavande och hur dränet avlägsnas. Kontroll av dränläge eller byte av befintligt drän till grövre drän utförs med DT eller i genomlysning.

Vid dräninläggning till bröstabscesser krävs inte blödningsstatus. Här är rekommendationen att alltid låta dränet sitta kvar minst 2 dygn samt kontrolleras med ultraljud ånyo innan avlägsnande. Patienten får alltid med sig en tid för sådan efterkontroll om drän lagts. Patienten får också med sig ett PM om handhavande av dränet då detta ska spolas var 4:e vaken timme för att undvika stopp. Material för denna spolning tillhandahålls av remittenten.

Under ultraljudsledning utförs även ledinjektioner, vanligtvis av kortisonpreparat.

Ultraljud med tumörabladering

Vid ultraljudsenheten utförs två typer av transkutan abladering riktat mot fokala förändringar i fr.f.a. lever; mikrovågsablation och IRE. Patienten ska alltid vara ultraljudsundersökt dagen innan ablation för att bekräfta att förändringen är tillgänglig och inte har växt sig för stor. Patienten ska vara förberedd och efterbehandlas på samma sätt som vid biopsitagning. Alla tumörabladeringar sker i narkos, vanligtvis på ultraljudsenheten. Dagen efter abladering utförs alltid en kontrastmedelsförstärkt ultraljudsundersökning för att kontrollera resultatet.

Mikrovågsabladering är en väl beprövad metod där man med hjälp av elektromagnetiska vågor alstrar värme i sådan grad (>55°) att tumörvävnaden "bränns bort". Intilliggande stora kärl kan innebära ett problem då blodets lägre temperatur kan hindra att tumörcellerna når tillräcklig temperatur för nekros.

IRE (Irreversibel Elektroporation) utvärderas fortfarande i kliniska studier. Med denna metod utsätter man tumörvävnaden för ultrakorta men höga elektriska fält som leder till apoptos via öppnade cellporer istället för generell värmeinducerad vävnadsnekros. På så sätt bevaras extracellulärmatrix och därmed kan kärl och nerver i dikt närhet till tumörvävnaden överleva.

Övrigt ultraljud

Vi deltar i flertalet kliniska forskningsstudier där undersökning med, eller provtagning via, ultraljud är önskvärt. Önskar du som forskare ultraljudshjälp i din studie så ta gärna kontakt med oss.