För dig som vårdgivare/remittent

Brännskadecentrum på Akademiska sjukhuset i Uppsala tar emot brännskador oavsett svårighetsgrad. Enklare skador vårdas polikliniskt eller på vårdavdelning för plastikkirurgi medan svårare skador vårdas inom brännskadecentrums slutenvård.

Handläggning av svårt brännskadade patienter utgår från det gällande kunskapsläget i landet och de kriterier som används för högspecialiserad brännskadevård internationellt. Definitionen för rikssjukvård utgår från de europeiska riktlinjerna (EBA) som bygger på en kombination av skadeutbredning, skadedjup och ålder.

Gränsfall

De brännskador som av remittent bedöms som gränsfall ska alltid diskuteras med sjukhus med tillstånd att bedriva rikssjukvård. Med gränsfall menar vi det som ryms inom den givna definitionen men där remiss inte bedöms vara uppenbar. Om mottagande sjukhus och sjukhus med tillstånd att bedriva rikssjukvård är oense om var en patient bör behandlas ska detta dokumenteras för uppföljning.

Vårdtid

När en patient väl har remitterats till ett sjukhus med tillstånd att bedriva rikssjukvård ska patienten vårdas på detta sjukhus, så länge som god vård kräver tillgång till den multiprofessionella och strukturella kompetens som finns på detta sjukhus. Därefter kan patienten vårdas på den enhet som remitterande sjukhus bedömer lämpligast.

För vårdpersonal

Primärvården eller brännskadecentrums patient?
En brännskada ska alltid bedömas om den är epidermal, ytlig dermal, djup dermal eller fullhudsskada. Epidermala och ytliga dermala skador ska läka inom två veckor och kan således skötas av primärvården. Om patienten ska remitteras till oss önskas informativ remiss.

 Mer information