När BUP inte är rätt insats

Barn och ungdomar med lindriga till medelsvåra psykiska besvär där endast delar av livssituationen och sättet att fungera i vardagen påverkas ska i första hand vända sig till exempelvis vårdcentral, barn- och ungdomshälsan i länet eller ungdomsmottagning.

Vid lindriga till medelsvåra psykiska besvär, till exempel:

 • sömnstörning utan samtidig psykiatrisk sjukdom
 • aptitproblem
 • oro
 • nedstämdhet
 • psykosomatiska symtom exempelvis ont i magen, ont i huvudet
 • stress
 • relationssvårigheter
 • kris

Barn och ungdomar med lindriga till medelsvåra psykiska besvär där endast delar av livssituationen och funktionsförmågan påverkas ska i första hand vända sig till exempelvis vårdcentral för bedömning, ungdomsmottagning eller barn- och ungdomshälsan. Dessa verksamheter kan sedan vid behov remittera till BUP. Du kan också söka mer information på 1177.se.

Vid inlärningssvårigheter eller svårigheter att nå kunskapsmålen i skolan, till exempel:

 • oro för att inte klara målen i skolan
 • oro för att kraven i skolan är för höga
 • tecken på inlärningssvårigheter, dyslexi, uppmärksamhetssvårighet eller koncentrationssvårighet
 • konflikter och utbrott i skolan på grund av stress
 • skolvägran utan samtidig psykiatrisk sjukdom
 • oro för skolmiljö
 • mobbning

Barn och ungdomar har rätt till anpassning och åtgärder i skolan som stödjer deras möjlighet att klara målen i skolan oavsett om barnet eller ungdomen har diagnos eller inte.

Barn och ungdomar som lider av psykiatriska symtom men där symtomen bedöms vara en naturlig reaktion på brister i skolans anpassning, bemötande eller kunskap om barnet eller ungdomens förutsättningar för inlärning bör i första hand ta kontakt med skolan, skolans elevhälsa eller skolans rektor. Skolan kan sedan vid behov remittera till BUP.

Vid psykiatriska symtom som antas bero på trauma, våld, miljöfaktorer, vanliga livshändelser, till exempel:

 • oro för förälder som missbrukar
 • oro för föräldrars beteende vid vårdnadstvist
 • oro för att ett barn far illa
 • relations- och utvecklingskriser
 • konflikter
 • normala sorgereaktioner
 • kris
 • normbrytande beteende
 • familjeproblem
 • uppfostringsproblem

Barn- och ungdomar som lider av psykisk ohälsa men där symtomen bedöms vara en naturlig reaktion på brister eller påfrestningar i miljön bör i första hand ta kontakt med exempelvis socialtjänstens råd- och stödverksamheter i sin hemkommun. Socialtjänsten kan sedan vid behov remittera till BUP. Vid akut skyddsbehov av barn/ungdom utanför kontorstid kontakta 112 eller Socialjouren. 

Mer information på våra webbplatser

Länkar till bra information

Här kan du ställa frågor anonymt till bup.se.

Information om hälsa, relationer och sex.

Information om hälsa, relationer och sex på flera språk.

Information och vägledning vid funktionsnedsättningar.

Trappan - stöd till barn och ungdomar.

Att föra samtal med barn med autism.

Råd och kunskap till föräldrar.

Stöd för dig som går i grundskolan.