Vår expertis

Operationspersonal opererar patient.

För att patienterna ska få bästa möjliga vård är vi flera specialister med olika kompetens och erfarenhet som samarbetar. Kraniofacialkirurgiska operationer utförs ofta gemensamt av kirurger med olika specialiteter, såsom plastikkirurgi, neurokirurgi och käkkirurgi.

Plastikkirurgi

Plastikkirurgerna har en viktig roll inom den kraniofaciala kirurgin då de bland annat ansvarar för att hålla ihop och samordna det totala omhändertagandet av barn med kraniofaciala missbildningar, såsom skallmissbildningar, läpp-, käk-och gomspalt och andra ovanliga ansiktsmissbildningar. Plastikkirurger deltar också i de flesta kraniofacialkirurgiska operationerna. De interdisciplinära behandlingskonferenserna för kraniofaciala missbildningar äger rum på plastikkirurgiska mottagningen. Barn med läpp-, käk- och gomspalt och andra ovanliga ansiktsmissbildningar vårdas på plastikkirurgavdelningen i samband med operationer som utförs på plastikoperationsavdelningen.

Neurokirurgi

Neurokirurger deltar i behandlingen av flera av de kraniofaciala tillstånden. Barnneurokirurger samarbetar nära med plastikkirurger i behandlingen av barn med skallmissbildningar. En del av patienterna med skador i ansiktsskelettet har även skallskador som behandlas av neurokirurger. Operation av så kallade skallbastumörer utförs ofta gemensamt med plastikkirurger och öron-näsa-halsläkare. Skalloperationer utförs på neurooperation och efter operation vårdas patienten på neurointensivvårdsavdelning.

Käkkirurgi och tandreglering

Tandläkare med expertis inom tandreglering (ortodonti) och käkkirurgi deltar i behandlingen av olika tillstånd som påverkar bettet och ansiktets skelett. Ortodontister har en central roll i den regelbundna och långsiktiga uppföljningen av barn med kraniofaciala missbildningar. I den uppföljningen ingår bedömning av ansiktsskeletets tillväxt och bettets utveckling. Ortodontisterna planerar och utför tandreglering samt samarbetar nära med käkkirurgerna i planeringen och uppföljningen av käkoperationer. Käkkirurger utför operationer av över- och underkäke på patienter med ansiktsmissbildningar eller käkställningsfel (käkanomalier). Käkkirurgerna har en central roll i behandlingen av patienter med skador i ansiktets skelett.
Narkos och intensivvård

Narkosläkare söver patienten inför operation och deltar i övervakning och intensivvård efter operationen. Barn med kraniofaciala missbildningar sövs av en grupp narkosläkare som har särskild kompetens för barnnarkoser och för de särskilda krav som ställs på sövning vid operation av de olika missbildningstillstånden.

Luftvägar

Denna grupp består av öron-näsa-halsläkare med särskild kompetens inom övre luftvägsproblem. Missbildning av överkäken eller underkäken kan leda till för trång luftväg med andningsproblem som följd. Bedömning av luftvägens funktion och behandling av trängsel i övre luftvägarna har högsta prioritet i omhändertagandet av barn med kraniofaciala missbildningar.

Öron, näsa och hals

Öron-näsa-halsläkare deltar i vissa kraniofacialkirurgiska operationer. Exempel är svåra skelettskador i ansiktet och så kallade skallbastumörer.

Öron-näsa-halsläkare med särskild kompetens inom talfunktion, så kallad foniater, deltar i bedömningen och behandlingen av barn med kraniofaciala missbildningar som påverkar talet.

Barn med gomspalt har en tendens att få vätska i mellanörat, vilket kan leda till tillfällig hörselnedsättning, varför dessa barns trumhinnor regelbundet kontrolleras av öron-näsa-halsläkare.

Barn med vissa typer av kraniofaciala missbildningar kan även ha öronmissbildning, så kallad atresi. Oftast är då ytterörat missbildat, hörselgången saknas, mellanörat är litet och hörselbenen är deformerade.

Atresi behandlas av otokirurgerna på Akademiska sjukhuset.

Tal

Logoped och foniater utför talbedömningar på barn med läpp-, käk- och gomspalt, gomspalt och andra typer av ansiktsmissbildningar, där talfunktionen kan vara påverkad. Logopeder bedömer talet och foniatern utför undersökningar för bedömning av gommens funktion.

Ögon

Ögonläkare från barn- och skelningssektionen deltar i bedömningen och behandlingen av barn med skallmissbildningar och vissa typer av ovanliga ansiktsmissbildningar. Barn med skallmissbildningar kan utveckla ett förhöjt tryck i huvudet (intrakraniellt tryck). Förhöjt intrakraniellt tryck kan upptäckas med hjälp av så kallad ögonbottenspegling, som därför utförs regelbundet på dessa barn. Därutöver kan barn med skallmissbildning få andra tillstånd som påverkar ögats funktion, såsom skelning och brytningsfel.

Ögonläkare bedömer och behandlar även patienter med ansiktsskador som innefattar ögat.

Barnmedicin

Barnläkare med särskild kompetens inom barnneurologi deltar i behandlingen av barn med skallmissbildningar. Barnneurologerna bedömer barnets utveckling och undersöker om det finns neurologiska symtom. I samband med skallkirurgi vårdas dessa barn på barnavdelningen för neurologi, 95B1.

Kraniofaciala missbildningar kan i vissa fall vara förenade med missbildningar av andra organ, som leder till att barnet har särskilda behov. Dessa barn behandlas därför även av barnläkare på Akademiska barnsjukhuset eller på hemsjukhuset.

Klinisk genetik och Centrum för sällsynta diagnoser Mellansverige

Kraniofaciala missbildningar kan vara del i så kallade syndrom. På Akademiska sjukhuset finns ett svenskt centrum för barn och ungdomar med missbildningar och syndrom kallat, Centrum för sällsynta diagnoser Mellansverige, vars verksamhet är unik för Norden. Här får barn med missbildningssyndrom en kvalificerad bedömning utifrån tillgänglig kunskap. Föräldrarna får information om det aktuella syndromet och möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra. Målsättningen är att ge stöd till familjer, erbjuda adekvat utredning och behandling samt sprida kunskap om de olika missbildningssyndromen.

Röntgen

Bilddiagnostik med hjälp av olika undersökningsmetoder såsom skelettröntgen, datortomografi och magnetröntgen utförs och bedöms av röntgenläkare. Dessa undersökningar är viktiga för utredning, planering och utvärdering av kraniofacialkirurgiska operationer. Röntgenläkare med särskild kompetens inom kraniofaciala tillstånd och hjärnans sjukdomar arbetar på bild- och funktionsmedicinskt centrum.

Psykolog

Psykolog med Kognitiv beteendeterapeutisk inriktning (KBT) ingår sedan början av 2014 i det kraniofaciala teamet. Familjer som kommer i kontakt med teamet har möjlighet att träffa psykolog för samtal i samband med besök på Akademiska sjukhuset. Därefter bedöms om det finns behov för fortsatt samtalskontakt och hur den kan planeras.

Samordning

Koordinator och kraniosköterska har ansvaret för att hålla ihop vårdkedjan, som involverar flera olika enheter, och genom en god samordning underlätta specialisternas samarbete.