Forskning och utbildning inom smärtcentrum

Forskningen vid smärtcentrum bedrivs inom ett brett spektrum. Den omfattar bland annat molekylära och genetiska mekanismer på smärta, sökandet efter nya läkemedel och andra behandlingsmetoder samt utvecklandet av nya diagnostiska metoder med snabb applikation till behövande patienter. Vi utforskar även effekter av olika behandlingsprogram och studerar psykologiska och sociala faktorers roll för patienter med smärtproblematik. Vår bas för klinisk forskning är de patienter som behandlas vid Smärtcentrum och den biobank som byggts upp, som även omfattar bidrag från internationella partners. Frågeställningarna utgår från de svårbehandlade tillstånd vi ser hos våra patienter, med målet att utveckla bättre kunskaper som ska leda till bättre behandlingsmetoder. Vi deltar i de nationella kvalitetsregister som finns inom smärtområdet. Vi har ett omfattande undervisningsprogram för studenter och för vidareutbildning till personal inom landstinget.

Läkare, psykologer, sjukgymnaster, sjuksköterskor, kuratorer och andra yrkesgrupper vid Smärtcentrum är engagerade i olika forskningsprojekt på doktorandnivå. En målsättning är att FoU-aspekten ska vara tätt integrerad med den dagliga kliniska verksamheten. Här finns landets enda professur i klinisk smärtforskning inrättad och flera medarbetare är docentkompetenta.

Våra profilområden är analys av biomarkörer för bättre karaktäristik av olika smärttillstånd och som en utgångspunkt för nya behandlingsmetoder; genetiska riskfaktorar för kronisk smärta; PET-imaging som en ny diagnostik metod för objektiv avbildning av smärtgenererande processer; analys av verkningsmekanismer och utveckling av nya behandlingar inom neuromodulation; problematiken runt användning av morfinpreparat för långvarig smärta; karaktärisering av de mest komplexa smärtpatienterna, forskning om sömn och smärta; vidmakthållande av behandlingseffekter efter smärtrehabilitering med KBT-insatser via internet, m.m.

Stora projekt under uppstart är bl.a. en noggrann karaktärisering av alla patienter som behandlas vid smärtcentrum (U-PAIN), i ett samarbete mellan smärtcentrum, fysioterapi och psykiatri. Effekten av fysioterapi i relation till återgång till arbete gällande patienter som är under behandling med opioider, studeras i ett särskilt delprojekt. Ett e-hälsoprojekt (RELIEF) inriktat på smärtpatienter är nyligen påbörjat. Projektet har EU-stöd och flera internationella partners under ledning av Rolf Karlsten, Smärtcentrum. En stor patientgrupp med definierad nervskada i handen utforskas med hjälp av frågeformulär och klinisk undersökning, inklusive betydelsen av endogen smärtmodulation.

Prekliniska frågeställningar kan bearbetas i vårt nära samarbete med partners inom basal grundforskning inom Uppsala Berzelii Centre for Neurodiagnostics, ett smärtforskningsprojekt som leds från Smärtcentrum med ett 10-årigt stöd från VINNOVA och Vetenskapsrådet. Inom Berzelii-projektet samarbetar sjukvården med universitet och industri, med innovation för patientnytta som uttalat mål. Många internationella forskargrupper söker vårt samarbete tack vare de möjligheter som erbjuds inom Uppsala Berzelii Center samt kopplingen till SciLife Lab.

Vi har också ett nära samarbete med gemensamma doktorandprojekt med vetenskapsområdet farmaci vid BMC. Det är landets enda farmaceutiska fakultet. Där bedrivs forskning inom alla steg inom läkemedelsutveckling, från idé till färdig produkt. Detta är unikt i landet.

Några visioner i punktform:

  • Vår forskning och de kliniska framsteg den genererar leder till att patienter och remittenter från alla delar av Sverige i första hand vänder sig till Smärtcentrum, Akademiska sjukhuset, för att få hjälp med utredning och behandling av svåra smärttillstånd.
  • Vår forskning är så intressant och unik inom vissa områden att patienter och remittenter från andra länder i Europa och övriga världsdelar söker kontakt med Smärtcentrum för utredning och behandling.
  • Vår biobank och de analysmetoder vi disponerar i Uppsala Berzelii Center är en unik resurs inom den kliniska smärtforskningen som leder till många fruktbara samarbeten med andra universitet, industri i Sverige och med internationella partners.
  • En ständig korsbefruktning av erfarenheter och idéer mellan kliniskt arbete och forskning präglar arbetet på Smärtcentrum. Det gör Smärtcentrum till en kreativ och attraktiv arbetsplats. Det ska resultera i att vår akademiska nivå och struktur ska fortsätta att utvecklas positivt, även efter ett kommande generationsskifte.