Geriatrik

Patient och sjuksköterska i samtal gående i korridor.

Till oss kommer personer, i huvudsak från 65 år och uppåt med åldersrelaterade sjukdomar, för att få geriatrisk vård. Syftet med vår verksamhet är att förbättra patienternas hälsa, vilket ska tolkas i vid bemärkelse. Förutom att bota och rehabilitera innebär det att lindra smärta och oro, förebygga fall och stödja anhöriga.

Många patienter inom geriatriken har inte en sjukdom eller ett problem, utan många. Då räcker det inte med att behandla en sjukdom med ett läkemedel utan patienten behöver en kvalificerad helhetsbedömning.

Arbetet vid geriatriken bedrivs i interdisciplinära team där läkare, sjuksköterska, undersköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator, dietist, logoped och sekreterare bidrar med sin specifika kompetens med patienten i fokus.

Geriatrikens kunskapsområde är mångfacetterat och inbegriper vård och rehabilitering för äldre multisjuka patienter, demensutredning och behandling. Inom geriatriken bedrivs utbildning, forskning och kvalitetsutveckling.

Verksamheten bedrivs på två orter i Uppland: Uppsala (Akademiska sjukhuset) och Tierp (Tierps vårdcentrum).

Team kring patienten

Vi jobbar i team kring patienten. I detta team ingår:

Arbetsterapeut

Arbetsterapeuten arbetar utifrån ett aktivitetsperspektiv, vilket innebär att arbetsterapeuten har aktivitet som mål och medel för behandlingen.

Målet med arbetsterapi är att skapa möjligheter för patienten att klara aktiviteter utifrån sina egna önskemål och behov och i förhållande till omgivningens krav. Möjlighet till delaktighet i meningsfulla aktiviteter inom personlig vård, arbete, fritid och samhällsliv har stor betydelse för människans hälsa.

Arbetsterapeuterna har uppdrag på samtliga geriatriska avdelningar.

Dietist

Dietisten har uppdrag på samtliga geriatriska avdelningar i Uppsala och Tierp. Vi träffar patienter med nutritionsproblem efter remiss från läkare. Kostråden individanpassas utifrån patientens behov.

Fysioterapeut

Fysioterapeuten har uppdrag inom geriatrikens samtliga avdelningar i både sluten- och öppenvård. Fysioterapeuten bidrar till den geriatriska helhetsbedömningen för dessa patienter, med fokus på rörelseförmåga.

Med patientens tidigare funktionsnivå som utgångspunkt görs:

  • undersökning och bedömning av motorik och förmåga till fysisk aktivitet
  • individuellt anpassad rehabilitering
  • planering för fortsatt rehabilitering i samverkan med kommun och andra vårdgivare

Kurator

Vi arbetar utifrån en helhetssyn för att förstå hur psykiska, fysiska och sociala faktorer samverkar och påverkar en situation. Kuratorn arbetar i team tillsammans med läkare, sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, logoped, dietist och övrig vårdpersonal. Vi samarbetar även med kommunen, andra myndigheter och frivilligorganisationer.


Kuratorns arbetsuppgifter:

  • Psykosocial bedömning
  • Samtal för stöd och bearbetning (motiverande samtal, stödsamtal, sorgesamtal, krissamtal)
  • Information och råd om samhällets stöd och insatser
  • Information och råd i enklare ekonomiska och juridiska frågor
  • Samråd och stöd till övriga teammedlemmar i patientärenden

Logoped

Inom geriatriken ingår logopeder i olika team såväl vid Akademiska sjukhuset som i Tierp. Logopederna vid geriatriken utreder, bedömer och behandlar personer från 65 år och uppåt som har svårigheter med språk, tal, röst och kommunikation samt svårigheter att svälja. All logopedverksamhet hör organisatoriskt till länslogopedin vid Akademiska sjukhuset.

ST geriatrik

På Akademiska sjukhuset erbjuder geriatriken specialistvård inom akut- och ortogeriatrik samt stroke- och öppenvårdsrehabilitering. Inom geriatriken utförs också minnesutredningar.

Som ST-läkare får du 10 veckors avsatt schematid för ditt vetenskapliga arbete inom ramen för din ST.

På geriatriken bedrivs framgångsrik forskning inom bland annat neurodegenerativa sjukdomar.