Minnes- och geriatrik­mottagningen vid Akademiska sjukhuset

1177

E-tjänster

Här kan du på ett enkelt sätt kontakta oss- dygnet runt. Du kan till exempel ställa en fråga, boka och omboka tid eller förnya recept.

 Logga in på 1177

Telefon

018-611 71 60

Telefontider
Måndagar 9-11
Tisdagar 9-11
Onsdagar 9.30-11
Torsdagar 9-11
Fredagar 9.30-11

Besöksadress

Akademiska sjukhuset, ingång 79, 3 trappor

 Hitta till ingång

Diagnostik och behandling av sjukdomar som drabbar minnet har förändrats dramatiskt under det senaste årtiondet. Till minnes- och geriatrikmottagningen kommer nu patienter i alla åldrar med misstankar om sjukliga försämringar av minnet, tänkandet, språkförmågan m.m.

Verksamheten kännetecknas av:

- lättillgänglighet:
lätt att nå sköterska och läkare via telefon

- kontinuitet:
samma läkare vid återbesöken i >95 procent

- hög kompetens:
utredning och behandling bygger på evidensbaserad kunskap

- forskning och utveckling:
läkemedelsstudier vid bl.a Alzheimers sjukdom
förbättrad diagnostik (klinik, neuroimaging och CSF-markörer)
genetik (familjär Alzheimer respektive frontotemporal demens)
förbättrat patient- och anhörigstöd (Alzheimerskolan).

Hem- och dagrehabilitering

Hem- och dagrehabilitering vänder sig till patienter som behöver insatser från det geriatriska teamet då slutenvård inte är nödvändig. Rehabiliteringen ska bedrivas med hög intensitet utifrån patientens behov, i sjukhusets lokaler eller i hemmiljö under en begränsad tidsperiod.

Teamet består av läkare, sjuksköterska, undersköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator, logoped och dietist. Team finns förutom på Akademiska sjukhuset även på Tierps vårdcentrum.

Hur gör jag om jag misstänker onormal glömska?

Närminnet och förmågan att plocka fram namn försämras normalt något med åren. Om du eller någon i din omgivning däremot märker en påtaglig försämring av minnet, tänkandet eller språket, och om detta påverkar dina dagliga aktiviteter, finns skäl att rådfråga läkare. Kontakta din husläkare, eller kontakta minnes- och geriatrikmottagningen.

Hur går utredningen till?

Utredningen är individualiserad och omfattar alltid klinisk undersökning inklusive strukturerad anamnes från patient och anhöriga, testning av kognitiva funktioner, lab-prover och neuroimaging (CT). För yngre-äldre patienter med atypiska symptom görs en utvidgad utredning som kan innehålla utförlig neuropsykologisk testning, lumbalpunktion för analys av alzheimer-associerade protein (beta-amyloid, tau) i ryggmärgsvätskan, MR och PET.

Hur går behandlingen till?

Alzheimers sjukdom har ett mångårigt förlopp. Det finns olika läkemedel som kan förbättra livskvaliteten för patienten och anhöriga. Vid mild till måttligt svår demens ger den kognitiva störningen problem att klara komplex och personlig ADL. Här är behandling med acetylkolinesterashämmare indicerat. Utvärdering av effekt på globala och kognitiva funktioner görs efter ett halvår, och vid behandlingssvar (=oförändrade eller bättre funktioner) fortsätter behandlingen tills vidare. Vid måttlig till svår demens, eller vid terapisvikt, kan behandling med memantine (Ebixa) prövas. Depression, emotionell labilitet och aggressivitet behandlas i första hand med SSRI-preparat. Läkemedelsbehandling av andra demenssjukdomar, som vaskulär demens, frontotemporal demens och Parkinsons sjukdom med demens, är under utveckling.

För att kunna leva ett så gott liv som möjligt med Alzheimers sjukdom krävs både medicinska och psykosociala insatser, för såväl patienten som hans/hennes anhöriga. Här är information om sjukdomens yttringar och kontakter med vårdgrannar av stor betydelse. Minnes- och geriatrikmottagningen har upparbetade kanaler för ömsesidig informationsöverföring med bl.a kommunens demensteam, distriktssköterskor och biståndshandläggare.