Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Akutsjukvård och internmedicin

Vårdpersonal samtalar.

Akutsjukvård och internmedicin är ett verksamhetsområde under snabb utveckling och förändring. Det omfattar prioritering, diagnostik och behandling av patienter med akuta sjukdomstillstånd.

Akutmottagningen tar emot patienter med akuta sjukdomar och skador. Det finns ingen tidsbokning eller regelrätt kösystem på akutmottagningen. Prioriteringsordningen är patientens enskilda hälsotillstånd. Verksamhetsområdet bedriver även internmedicinsk konsultverksamhet såsom hjärt-kärl, trombos och koagulation.

Vi eftersträvar ett säkert och resurseffektivt omhändertagande på adekvat nivå. Vi samarbetar med primärvård och kommunala vårdinrättningar för dem som inte primärt har behov av inneliggande sjukhusvård av medicinska skäl.

Vi behov av sjukhusvård har vi flera vårdnivåer och avdelningar inom verksamhetsområdet. Vi samarbetar även med övriga verksamhetsområden och specialiteter både under akutbesöket och under vårdtiden.

Vill du arbeta hos oss?

Verksamhetsområde akutsjukvård och intermedicin är en plats att växa på. Vi har både bredden och spetsen inom den moderna sjukvården. Som anställd hos oss finns något för både den nya sjuksköterskan och den mer erfarna.

Flera av våra anställda roterar också mellan avdelningarna vilket både är stimulerande och utvecklande. Här kan du jobba med allt ifrån akut trauma till mer komplicerade utredningsfall. Vi jobbar tillsammans i team bestående av olika professioner, till exempel sjuksköterska, undersköterska och läkare.

 Läs mer om vår verksamhet och vad vi erbjuder

ST inom akutsjukvård och internmedicin

Specialisttjänstgöring (ST) innebär att en legitimerad läkare vidareutbildar sig genom arbete under handledning inom ett mer avgränsat område och därmed blir specialistläkare inom området. Det tar cirka 5,5 år att uppfylla den kompetens som krävs för att Socialstyrelsen ska kunna intyga att specialistkompetens uppnåtts.

Inom vårt verksamhetsområde kan vi erbjuda två specialistutbildningar:

Akutsjukvård

Sedan 2015 är akutsjukvård en basspecialitet för läkare i Sverige. Vi driver denna specialistutbildning sedan 2016.

Akutläkarens huvudsakliga placering är på akutmottagningen. Det primära i akutläkarens uppdrag är akut bedömning utifrån ATLS och ABCDE-R, stabiliserande behandling och planering för fortsatt vårdförlopp det kommande dygnet. Specialistläkaren ska kunna handlägga och prioriterabok mellan livshotande tillstånd och lindriga symtom och skador hos personer oavsett ålder eller sökorsak.

En del av specialisttjänstgöringen är förlagd till andra verksamhetsområden. På akutmottagningen arbetar vi effektivt och evidensbaserat, och alltmer i klinikobundna team ledda av akutläkare. Patienter handläggs efter medicinsk angelägenhetsgrad.

Vi följer Svensk Akutsjukvårdsförening, SWESEMs Core Curriculum och Socialstyrelsens målbeskrivning för Akutsjukvård år 2015. Kvalitetssäkring genom deltagande i SWESEMs deltentamina uppmuntras. ST-läkare deltar i utbildning och fortbildning av akutmottagningens anställda, läkarstudenter samt klinisk handledning och interprofessionell in situ-simulering. Patientnära diagnostik och point-of-care ultraljud är kärnkompetenser att utveckla. Vi eftersträvar en säker och trevlig arbetsplats för både anställda och patienter genom delaktighet och engagemang i en ständigt utvecklande lärandemiljö, samarbete mellan yrkesgrupper där varje medarbetares kompetens tas tillvara, med fokus på patientens bästa.

Internmedicin

Som ST-läkare i internmedicin vid verksamhetsområde Akutsjukvård och internmedicin tjänstgör du 5,5 år, varav ca en fjärdedel av tiden består av jourtjänstgöring inom medicinkliniken. Du sidotjänstgör även inom högspecialiserade medicinska områden inom verksamhetsområde specialmedicin. Kardiologi, neurologi och intermediärvård ingår.

Specialisttjänstgöring i intermedicin inom Region Uppsala följer målbeskrivningen för Svensk Internmedicinsk förening (SIM).