Forskning, utveckling och utbildning (FoUU)

FoUU-service handlägger forskningsrelaterade processer. 

FoUU-service erbjuder uppdragsgivaren hjälp med handläggning och processering av patientprover. Arbeten som utförs inkluderar bland annat frysning, dehydrering, inbäddning av formalinfixerad vävnad, snittning, olika histologiska- och immunhistokemiska färgningar. Utöver detta utförs flödescytometriska och molekylärpatologiska analyser. FoUU-service kan tillverka tissue microarrays och har en modern apperatur för skanning av mikroskopiska glas. FoUU-service organiserar även annotering och patologkonsultverksamhet. Klinisk Patologis linjepatologer är tillgängliga för bedömning av vävnadsprover.

Utöver paraffininbäddat diagnostiskt material sparas även färska prover. Den färska vävnaden sparas i -70 graders frys. Information om dessa prover registreras i en databas. Den del av FoUU-service som kallas Frysprovsamling producerar ett annoteringssnitt som undersöks av ansvarig linjepatolog. Dessa annoteringsglas förvaras i ett separat arkiv. Frysprovsamlingen tar även hand om frysning av prover på begäran av forskare och kliniker. Notera att prover sparas endast med samtycke från patient. När ett patientprov (fryst eller paraffininbäddat) används för forskning skall särskilda regelverk uppfyllas.

Sedan 2009 har Klinisk Patologi varit en aktiv del av U-CAN (Uppsala-Umeå Comprehensive Cancer Consortium). U-CAN har fått stöd via regeringens satsning på strategisk forskning. Syftet med U-CAN är att bygga upp en infomations- och vävnadsbank (blod och vävnad) från patienter med olika typer av cancer. Insamlandet av information och vävnad inom U-CAN är baserat på patienter som a) har gett sitt samtycke till medverkan och b) där informationen och materialet insamlas prospektivt under hela sjukdomsförloppet. Klinisk patologi ombesörjer insamlandet av tumörvävnad som lagras som fryst vävnad och paraffininbäddad vävnad. Det insamlade materialet är en del av Klinisk Patologis/Akademiska sjukhuset provsamling som i sin tur är en del av Uppsala BioBank (UBb). Provsamlingen är tillgänglig att användas i olika forskningsprojekt som har blivit godkända av a) nationella/lokala etiska kommittéer, b) U-CAN styrgruppen, c) UBB samt den d) lokala styrgruppen vid Klinisk Patologi.

Uttag ur frys- och paraffininbäddad (diagnostiska prover) provsamling erbjuds till både interna och externa kliniker och forskare.

  1. Det primära är att ett etiskt tillstånd finns för utförandet av forskningsprojektet. Ett etiska tillståndet söks från den lokala Etikprövningsnämnden.
  2. När ett tillstånd har beviljats lämnas ansökan till Uppsala Biobank för registrering och godkännande.
  3. FoUU-service vid KP mottager de godkända ansökningarna via Uppsala Biobank och handlägger ärendet i FoUUs ledningsgrupp, se ovan.
  4. När 1-3 är godkända initieras själva ärendet.

Allt arbete som utförs faktureras enligt gällande prislista. Priserna är baserade på faktiska kostnader som inkluderar bland annat hyror, löner, apparatur, serviceavgifter, förbrukningsmaterial etc.

Hantering av ansökningar

Uppsala Biobank kontrollerar ansökans innehåll inklusive EPN-godkännande och övriga bilagor.

Uppsala Biobank skickar efter godkännande på denna nivå vidare ansökan till provsamlingsansvarig vid Klinisk patologi (KP).

Klinisk patologis provsamlings-BMA kontrollerar att alla uppgifter finns med i ansökan och kontaktar sökande vid frågor och om kompletterande uppgifter behövs. I samband med denna kontroll kommer ansökan att skickas i retur till sökanden om önskade kompletterande uppgifter inte finns att tillgå.

På Klinisk patologi behandlas ansökningar varje vecka och godkänns av KP:s provsamlingsansvarig i samråd med en organorienterad styrgrupp vid Akademiska sjukhuset.

Huvudsansvarige forskaren samt kontaktperson informeras skriftligt om beslutet.

Generell behandlingstid för en komplett ansökan är 10-20 arbetsdagar från ankomstdatum. Vid oklarheter tar det längre tid att behandla ansökan.

Deltagande patolog bedömer materialtillgängligheten, dvs vad som finns och kan lämnas ut, i samråd med provsamlingsansvariga.

Huvudsökanden och kontaktpersonen informeras om tillgängligheten av materialet, innan det laborativa arbetet påbörjas.

Instruktioner och blanketter

Studier som involverar klinisk patologis provsamling

Befintliga prover:

  • uttag av paraffinbäddad vävnad
  • uttag av frysvävnad
  • lån av glas
  • PAD-svar

Notera att klossar ej utlånas.

Vid TMA-tillverkning tillåts max två stansar à 2,0 millimeter.

En deltagande patolog bör vara kopplad till alla studier. För hjälp kontakta medicinskt ledningsansvarig. 

För ansökningar som rör prover och data från U-CAN, följ anvisningar för uttag från U-CAN under "För forskare".

Kliniska studier och studier med ny provsamling

Telefon 018-611 38 07

E-post kpfouservice@akademiska.se

Studier med externa prover samt tilläggsbeställningar

Ansökan skickas direkt till FoUU service.

Beställningssedel samt remisshantering FoUU-projekt
Vänligen, fyll i beställningssedeln fullständigt.

Leveransadress:
Klinisk patologi
FoUU service
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala