Lungpatologi

Lungpatologi linjen är involverad i diagnostik, forskning och utbildning inom icke-neoplastiska och neoplastiska sjukdomar såsom interstitiella sjukdomar, granulomatösa sjukdomar, vaskulit, autoimmuna sjukdomar, lungcancer, mesoteliom och metastatiska tumörer.

Undersökningar görs på cytologi-, biopsi-, operations- och obduktionspreparat från lunga, luftstrupe, bronker, pleura, mediastinum och bröstkorg.

Omkring 3000 fall från Akademiska sjukhuset och andra kliniker i landet handläggs årligen.

Lungcancerprover analyseras rutinmässigt för molekylära avvikelser (EGFR, ALK, ROS1, HPV, KRAS). Dessutom tillämpas immunhistokemiska metoder för att finklassificera tumörer. Dessa analysmetoder möjliggör användandet av specifika och därmed även mer effektiva behandlingsformer. Se även Molekylärpatologi. Eftergranskning av patologiprover som tidigare undersökts på andra sjukhus kan efterfrågas av kliniska läkare eller utomstående patologer.

Formella samarbeten

Ett multidisciplinärt tillvägagångssätt används för att säkerställa korrekt diagnos, uppskatta sjukdomens utbredning samt finnas bäst behandling.

Representant från linjen ingår i Uppsala/Örebro regionens vårdprogramgrupp inom området lungcancer och medverkar i områdets KVAST-grupp.

Linjens patologer medverkar vid den multidisciplinära ronden som organiseras varje vecka, där anmälda fall (Patologirond) diskuteras och behandlingsbeslut fattas.

Medlemskap

Linjen är representerad i

  • Svensk förening för patologi
  • International Academy of Pathology
  • Svensk förening för klinisk cytologi
  • Svenska lungcancerstudiegruppen
  • Pulmary Pathology Society

Forskning

Patologer inom linjen samarbetar med Akademiska sjukhusets kliniker.

Egen forskning inom;

Miklos Gulyas

  • Mesotelcellsdifferentiering och malign mesoteliom
  • Tumörmarkörer i serösa vätskor
  • COX-2-uttryck i icke småcellig lungcancer (NSCLC)
  • In vivo modeller av neuroektodermala tumörer

Patrick Micke och Johan Botling

  • Translationell tumörpatologi