Spårbarhet - ett krav från myndigheterna

Socialstyrelsen (och Läkemedelsverket) har i Föreskrifter tolkat och formulerat de krav som finns i Blodsäkerhetslagen (2006:496), som i sin tur följer tre direktiv från Europeiska unionen.

Kraven på spårbarhet innebär att blodcentralen måste kunna slutredovisa hur samtliga blodenheter använts - transfunderats till viss person, ingått i läkemedelsframställning eller kasserats (blivit utdaterade eller skadats genom felaktig hantering). Omvänt gäller också; från en transfunderad patient måste man kunna spåra de blodenheter som givits.

Reglerna är strängt formulerade. Blodcentralen får lämna ut blodenheter för transfusion endast till vårdenheter som kan uppfylla kraven på korrekt rapportering till blodcentralen.

Utförd blodtransfusion ska registreras i patientens journal. Bloddatasystemet ProSang får i detta avseende betraktas som en del av patientens samlade vårddokumentation. Använd InterInfo/Rapportera.

Följande undantag gäller: akutblod samt blodenhet som medföljer patient. För rapportering av slutanvändning måste transfusionsdokumentet med klistrad och signerad journaletikett sändas till blodcentralen så att transfusionsrapportering kan göras.