Utebliven dokumentation av morfinbehandling anmäls

2019-05-16 09:44

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enlig lex Maria där tillståndet för en svårt sjuk patient försämrades och behandlingar avslutades. Senare noterades att patienten behandlats med morfin, men att detta inte dokumenterats i journalen. I det läget gavs en antidot/motgift och patienten vaknade.

– Patienten fick inga bestående skador av händelsen och vården kunde fortsätta som tidigare var planerat. Utebliven dokumentation i patientjournalen av mediciner utgör dock alltid en risk för allvarliga vårdskador. Därför anmäls händelsen enligt lex Maria, säger chefsläkare Mikael Köhler.

Efter händelsen har verksamheten följt de befintliga rutinerna och påmint om innehållet i dessa vid introduktion och arbetsplatsträffar.