Lex Maria 2019

Årets Lex Maria-händelser.

Utebliven dokumentation av morfinbehandling anmäls

2019-05-16

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enlig lex Maria där tillståndet för en svårt sjuk patient försämrades och behandlingar avslutades. Senare noterades att patienten behandlats med morfin, men att detta inte dokumenterats i journalen. I det läget gavs en antidot/motgift och patienten vaknade.

Smärtlindring på fel plats anmäls

2019-04-29

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enligt lex Maria där en patient, som skulle operera matstrupen, fick smärtlindrande läkemedel via pump i en central ven istället för lokalt, nära ryggmärgen.

Försenad cancerdiagnos anmäls

2019-04-24

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enligt lex Maria där diagnosen av malignt melanom fördröjdes vilket fick negativa konsekvenser för patienten. Orsaken var oklara rutiner för remisshantering.

Dödsfall på akutmottagningen anmäls

2019-04-11

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enlig lex Maria där en patient avled på akuten i väntan på vårdplats.

Risk för embryoförväxling anmäls

2019-03-12

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enligt lex Maria där embryon riskerade att förväxlas. Misstaget, som delvis berodde på brister i ID-kontrollen, upptäcktes strax innan återföringen skulle ske.

Missat strokelarm anmäls

2019-03-08

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enlig lex Maria där ett larm om insjuknande i stroke missades vilket ledde till att patienten inte fick propplösande behandling, så kallad trombolys.

Försenat svar på screening av livmoderhalscancer anmäls

2019-03-07

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enligt lex Maria där ett provsvar efter screening av livmoderhalscancer fördröjdes.

Omoperation på grund av kvarglömd bukduk anmäls

2019-03-07

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enligt lex Maria där en patient fick opereras om då en bukduk glömts kvar efter ett tidigare akut ingrepp.

Missat provsvar med cancerdiagnos anmäls

2019-02-04

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enlig lex Maria där ett provsvar med
cancerdiagnos missats och information samt beslut om åtgärder uteblev.

Blödning efter operation där patient avlider anmäls

2019-01-24

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enlig lex Maria där en patient avlider efter en operation av ett blodkärl på halsen.