Missat provsvar med cancerdiagnos anmäls

2019-02-04 08:32

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enlig lex Maria där ett provsvar med
cancerdiagnos missats och information samt beslut om åtgärder uteblev.

Händelsen avser en patient som opererades på grund av misstänkt binjurecancer. Efter operationen skrevs patienten ut för fortsatt vård på hemsjukhuset. Enligt planen skulle patient och hemsjukhus informeras om resultat och plan för eventuell fortsatt behandling när provsvar inkommit från patologen.

Först nio månader efter det första ingreppet uppdagades att provtagningen i samband med operationen visat på spridd cancer. Patient och remitterande klinik informerades dock aldrig om fyndet när informationen blev känd.

– Orsaken till händelsen var att rutinerna inte följdes vid bokning av uppföljning och signering av provsvar. Rutinerna inom verksamhetsområdet skiljer sig mellan olika sektioner och samordning är nödvändig. Det som inträffat är mycket beklagligt. Även om det troligen inte påverkat den fortsatta behandlingen skulle patienten och anhöriga fått korrekt information i tid, säger chefsläkare Mikael Köhler.

Efter händelsen har rutinerna inom verksamhetsområdet setts över och ska samordnas så att risken för upprepning minimeras. Patientens fortsatta vård har planerats vid en multidisciplinär konferens.