Försenad diagnos av brusten blindtarm anmäls

2019-09-24 10:18

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enlig lex Maria där försenad diagnos medförde att en operation av brusten blindtarm fördröjdes.

Händelsen avser en äldre kvinna som sökte vård akut för buksmärtor. Hon blev inlagd på en vårdavdelning och en röntgenundersökning planerades. Senare under natten försämrades patienten. Man noterade då att undersökningen, som genomförts på kvällen, visat att det rörde sig om brusten blindtarm vilket borde ha åtgärdats omedelbart.

– Det som inträffat är mycket beklagligt. Patienten fick ett större lidande samt troligen förlängd vårdtid. Redan när kvinnan sökte vård akut borde personalen ha noterat att hon var så svårt sjuk att behandlingen skulle ha inletts omgående. Kommunikationen mellan ansvariga på akuten och vårdavdelningen fungerade inte enligt gällande rutiner, säger chefsläkare Mikael Köhler.

Efter händelsen har operationsprocessen förändrats på Akademiska sjukhuset vilket innebär att akuta och planerade operationer separerats. Vidare har berörd personal informerats om gällande rutiner.