Dödsfall på akutmottagningen anmäls

2019-04-11 13:13

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enlig lex Maria där en patient avled på akuten i väntan på vårdplats.

Händelsen avser en patient som sökt vård akut för andningssvårigheter. Utredningen visade att den kroniska lungsjukdomen hade försämrats och att fortsatt vård på sjukhuset var nödvändig. Patienten fick stanna på akutmottagningen i väntan på vårdplats och avled under väntetiden.

– Enligt vår efterföljande utredning var dödsorsaken en blodpropp i lungan. Vi konstaterar också att kontrollrutinerna efter avslutad bedömning var bristfälliga, att personalresurserna var hårt ansträngda samt att patientens psykiatriska sjukdom beaktades för lite när beslut togs om hur vården skulle genomföras, säger chefsläkare Mikael Köhler.

Efter händelsen har rutinerna för kontroll av patienter i väntan på vårdplats förbättrats. Vårdplatser har tillkommit och en ytterligare utökning planeras. Därutöver har man i fortbildningen av personal påtalat betydelsen av att ta hänsyn till psykiatriska och kognitiva sjukdomar vid akuta bedömningar.