Dödsfall efter flytt mellan akutmottagningar anmäls

2019-10-08 16:03

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enligt lex Maria där en patient avled efter att inläggning på vårdavdelning fördröjts.

Händelsen rör en patient som vårdats för lunginflammation under en veckas tid på Akademiska sjukhuset. Patienten skrevs ut till sitt boende, men försämrades nästkommande dag i sin andning. Verksamhetsområdet kontaktades och återinläggning planerades samma dag. Patienten transporterades dock till fel mottagning där ingen bedömning gjordes. I stället ombesörjde att patienten kom till den planerade enheten. Efter en kort väntan utvecklade patienten ett hjärtstillestånd och avled.

- En bedömning av patientens viktigaste medicinska funktioner borde ha gjorts vid det första mottagandet. Det skulle ha prioriterats framför flytten till den väntande mottagningen. Dock är det osäkert om detta hade förhindrat utgången. Vi anser dock händelsen som mycket allvarlig, särskilt med tanke på att patienten var särskilt utsatt. Därför väljer vi att anmäla händelsen enligt lex Maria, säger Mikael Köhler, chefsläkare på Akademiska sjukhuset, och fortsätter:

- I stunden gjorde berörd personal en rimlig bedömning, men i efterhand anser vi att kunskap om händelsen behöver spridas till berörda verksamheter. Likaså att diskussioner bör föras med alla berörda medarbetare om hur man ska agera i liknade situationer i framtiden.