Blödning efter operation där patient avlider anmäls

2019-01-24 08:30

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enlig lex Maria där en patient avlider efter en operation av ett blodkärl på halsen.

Händelsen avser en patient som opereras på grund av förträngning i halspulsådern. Åtgärden utförs som planerat och är komplikationsfri. Patienten flyttas till en uppvakningsavdelning för extra övervakning där jourläkare ordinerar tätare kontroller.

Efter flera timmar försämras dock patienten hastigt med andnöd och utvecklar ett hjärtstillestånd. Hjärt-lungräddning påbörjas och patienten får efter en stund normal blodcirkulation. Efter ingreppet inträffar dock en blödning som kräver att patienten opereras akut. Därefter vårdas patienten på intensivvårdsavdelning men avlider efter fyra dygn till följd av sina skador.

– Orsaken till händelsen var att tecknen på en allvarlig blödning efter operationen missbedömdes och att åtgärder för att stoppa blödningen sattes in försent. Detta är ytterst beklagligt och motiverar en anmälan enligt lex Maria till IVO, säger chefsläkare Mikael Köhler.

Efter händelsen har flera åtgärder vidtagits för att undvika upprepning. Händelsen har analyserats noggrant och personalen inom den berörda kliniken har utbildats i handhavande av denna patientkategori, bland annat om att blödningsrisken måste beaktas extra noggrant vid operationer på halspulsådern och att omoperationer bör utföras i större omfattning.