Ansiktstrauma - för remittenter

Patientgruppen

Teamet för ansiktstrauma opererar ca 70 patienter med öppen reposition och osteosyntes för ansiktsfraktur varje år. Ca 40% av patienterna kommer från Region Uppsala och resterande 60% från andra regioner.  

Ansiktsfrakturer kan vara del i ett större trauma, oftast med traumatisk hjärnskada och i vissa fall multitrauma. Vården av dessa patienter koordineras enligt de principer som utvecklats inom ramen för Akademiska sjukhusets traumaorganisation – Tema Trauma.

Teamet för ansiktstrauma behandlar även patienter med sekundära resttillstånd efter ansiktstrauma som tidigare behandlas primärt på Akademiska sjukhuset eller andra sjukhus. Exempel är posttraumatisk enoftalmus, posttraumatisk näsdeformitet, bettfelställning.

Teamet

Verksamheten för behandling av ansiktstrauma drivs primärt av specialiteterna plastikkirurgi, käkkirurgi och öron-näsa-hals. Plastikkirurgi och käkkirurgi har organisatorisk samlats till ett gemensamt Verksamhetsområde. Därutöver inbegriper det multidisciplinära omhändertagandet nära samarbete med neurokirurgi, anestesi, ögon och radiologi, samt vid behov med övriga trauma-kirurgiska specialiteter inom Tema Trauma.

Behandling

Målet med behandlingen är att så långt som möjligt återställa ansiktets form och funktion och att förebygga posttraumatiska deformiteter och resttillstånd. Tidpunkten för kirurgi dikteras av skadans art, övriga skador och eventuell samsjuklighet. Som regel bör frakturer i ansiktet opereras inom två veckor, planerat och dagtid. Patienter med traumatisk hjärnskada opereras efter initial neurologisk återhämtning och vid stabilt intrakraniellt tryck.  Se nedan för indikationer för akut/halvakut åtgärd.

God planering är nyckeln till framgångsrik behandling av patienter med ansiktstrauma. Skelettskadorna för samtliga patienter bedöms på multidisciplinär odontologi-radiologisk rond. Vid behov planeras operationer med hjälp av mjukvaruprogram som medger separering av ansiktets olika ben samt tre-dimensionella modeller. Intraoperativ navigation, patientspecifika implantat och intraoperativt datortomografi används vid behov i precisionshöjande syfte. 

Det kirurgiska teamets sammansättning för den enskilde patienten avgörs av skadans typ. Som regel opereras mandibelfrakturerna av käkkirurger medan plastikkirurgerna ansvarar för frontala och orbitala frakturer. Mellanansiktets frakturer opereras gemensamt av plastikkirurger och käkkirurger. Neurokirurger deltar i samtliga operationer som innefattar en transkraniell komponent och samtliga patienter med traumatisk hjärnskada vårdas på NIVA. Slutna näsrepositioner av isolerade näsfrakturer utförs inom Öron-näsa-hals-verksamheten.  Rhinologteamet deltar i samoperationer vid komplexa näs och NOE-frakturer.

Uppföljning

Uppföljningen av patienterna dikteras av skadans typ och utförd kirurgisk behandling. Uppföljningen sker på hemortssjukhuset och Akademiska sjukhuset. Besök på Akademiska sjukhuset utförs om möjligt som sambedömningar med involverade specialiteter. Uppföljningen beaktar postoperativ läkning och återhämtning, återställande av ansiktets form och funktion samt vidare åtgärder för eventuella resttillstånd.

Remittering

Det primära omhändertagandet av patienter med skador mot ansiktet ska följa ATLS-principerna. Remitteringsmönstret dikteras sen av skadans typ, förekomst av annat trauma och patientens hemvist. Fortsatt omhändertagande koordineras inom teamet för ansiktstrauma.

Dygnet runt kontakt för ansiktstrauma nås via primärjour/dagjour för plastikkirurgi eller käkkirurgi. Vid neurotrauma kontaktas i första hand primärjour neurokirurgi.

Att tänka på särskilt vid primärt omhändertagande av patienter med ansiktstrauma:

 • Säkerställ fri luftväg. OBS främmande kroppar och tänder i luftvägen
 • Behandla akut blödning i näs och munhåla
 • Uteslut traumatisk hjärn- och nackskada
  (Enligt ATLS)
 • Finns det tecken till retrobulbärt hematom eller annan akut ögonskada eller funktionsnedsättning?
 • Öppna frakturer ska slutas
 • Datortomografi med täta axiala snitt från hjässa till hakspets för komplett diagnostik av skelettskador i ansiktets samtliga regioner.

Indikationer för akut eller halvakut kirurgisk åtgärd vid ansiktsfraktur

 • I vissa fall åtgärdas frontala frakturer akut om det finns en neurokirurgisk indikation för akut operation. Exempel är evakuering av intrakraniella hematom eller öppna frakturer med kommunikation till det intrakraniella rummet.
 • Orbita kompartment syndrom på grund av retrobulbärt hematom eller blow-in fraktur
 • Incarceration av extraokulär muskulatur med risk för muskelischemi och permanent muskelskada
 • Åtgärd av mjukdelskador eller nervus facialisskada