Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Behandlingsplan och vårdprogram vid spaltmissbildning

Preoperativ behandling

Vid det första besöket hos LKG-teamet gör specialisttandläkaren och plastikkirurgen en bedömning av spalten. Om näsans form är påverkad av spalten kan den omformas med försiktigt drag i en speciell näskrok. Är spalten i läppen bred kan läppsegmenten föras samman med en speciell tejp. Preoperativ krok och tejpbehandling underlättar ofta kirurgin vid den primära läpp-näsplastiken.

Behandlingen med krok och tejp pågår fram till läppoperationen och kan med fördel skötas av föräldrarna.

I de fall där spalten är extremt bred eller om barnet har andningsproblem (Pierre Robin) kan det vara värdefullt att sätta in en gomplatta under barnets första levnadsvecka. Med hjälp av ett nässtöd som sätts fast i plattan kan näsan formas.

Vid breda spalter i läppen kan tejpbehandling före operation minska spaltbredden.

Barnet vänjer sig snabbt vid plattan, som sedan skall användas fram till läppslutningen. Plattan och nässtödet kontrolleras och justeras av tandläkaren.

Operation

Behandlingen sker enligt ett vårdprogram som i stora drag är gemensamt för alla LKG-team i landet. Barnets ålder vid de olika operationerna är vald så att behandlingen ger bästa förutsättningar för fortsatt tillväxt och utveckling.

Enkelsidig läppspalt

Slutningen av läppspalten sker när barnet blivit 3 - 4 månader och uppnått en vikt av ca 5 kg och i övrigt anses moget för narkos. Läppoperationen brukar medföra 3 dagars sjukhusvistelse och de flesta barn kan resa hem dagen efter operation.

Vid operationen sammanfogas den kluvna läppens olika lager och näsans förändrade form kan korrigeras. På läppen anläggs sårtejp. Redan på operationsdagens kväll kan barnet börja äta flytande föda som tidigare.

Enkelsidig läppspalt

 

 

 

 

 

Den primära läppoperationen av en enkelsidig spalt (a) ger läppen en naturlig form och omfattar ofta även näsan så att den utdragna näsvingen omformas (b)

Dubbelsidig läppspalt

Vid dubbelsidig läppspalt sker operation av läppen vid 4-5 månaders ålder. Båda spalterna sluts vid denna operation och näsans förändrade form korrigeras. Vid mycket breda spalter kan det finnas behov av preoperativ behandling av läpp och näsa före operationen i läppen.

Dubbelsidig läppspalt

 

 

 

 

 


Vid operation av dubbelsidig läppspalt (a) sluts båda spalterna och näsans form korrigeras (b).

Gomspalt

Mjuka gommen
Spalten i mjuka gommen sluts vid 6 - 8 månaders ålder. Gommens slemhinna öppnas och muskelskikt frigörs. Den muskel som åstadkommer rörligheten i mjuka gommen lossas och flyttas bakåt, för att uppnå bra förutsättningar för tal. Därefter sluts muskel och slemhinneskikt i medellinjen.

Barnet stannar vanligen 3 dagar på sjukhus, kan i regel resa hem andra dagen efter operation. De första dagarna får barnet endast flytande föda följt av en vecka med mjuk kost. Återbesök sker vanligen efter ett par månader för att kontrollera läkningen.

Opertiona mjuka gommen

När mjuka gommen slutits finns en rest av spalten kvar i hårda gommen.

Hårda gommen
När gomspalten också går in i hårda gommen sker operation av gommen i två steg för att uppnå bästa slutresultat för både tal och tillväxt av överkäken. Den kvarvarande spalten i hårda gommen, restspalten, sluts vid 2 års ålder. Barnet stannar ca 3 dagar på sjukhuset och kan resa hem dagen efter operation. Matintaget följer samma mönster som vid den första operationen. Nappsugning måste undvikas i ett par veckor efter ingreppet. Lämpligen utnyttjas detta andra operationstillfället för att helt upphöra med tröstnappen för att på så sätt undvika negativ påverkan på tänder och käktillväxt.

Operation hårda gommen

Den kvarvarande spalten i hårda gommen har vid 2 års ålder minskat och kan då slutas i den andra gomoperationen.

Talförbättrande operation

Vanligen medför de två gomoperationerna före 2 års ålder att barnet utvecklar ett normalt tal. Ibland kan en period med talträning behövas. Om talet trots detta är öppet nasalt kan en tilläggsoperation utföras för att förbättra gomslutningen. Före operationen utreds gomfunktionen med nasal endoskopi. Undersökningen innebär att en smal slang med optiska fibrer förs in i näsan så att gommens slutningsförmåga kan iakttas och videofilmas. Videoupptagningen av ljudbildningens rörelser i svalg och gom ger vägledning hur den talförbättrande operationen skall utformas. Vanligen görs en svalglambå varvid en del av slemhinnan och muskel från bakre svalgväggen fästs mot mjuka gommen. Det blir då lättare att sluta gommen mot bakre svalgväggen och talet förbättras.

a) En svalglambå som förbinder mjuka gommen med bakre svalgväggen underlättar gommens slutning och kan förbättra talfunktionen. b) Svalglambå.

Operation med bentransplantation för slutning av käkspalten

Den kvarvarande delen av spalten i främre delen av överkäken opereras vid 8 -10 års ålder. Utveckling av de permanenta tänderna i spaltområdet är avgörande för vald tidpunkt. Vid operationen friläggs spalten i tandlisten och fylls med bentransplantat taget från höftbenet.

Efter operationen ges flytande kost några dagar och därefter en vecka mjuk kost. Sjukhusvården omfattar 4 – 5 dagar. Läkningen i käken kontrolleras två veckor efter operationen. Den inlagda benvävnaden är helt omformad till käkben efter 4 – 8 månader och spalten helt sluten.

Operation med bentransplantation

a) Före operation är spalten i tandlisten öppen till näsan. b) Efter läkning och tandreglering är tandlist och käke helt återställda till normalt utseende.

Utseendeförbättrande ingrepp

Många som i barnaåren opererats för sin läppspalt önskar längre fram kompletterande ingrepp för att förbättra läppens och näsans utseende. Dessa ingrepp blir vanligen inte aktuella förrän i tonåren men kan också komma ifråga i vuxen ålder.

LKG-konferenser

Efter de tidiga operationerna återkommer barnet till LKG-teamet för att kontrollera att tal, tänder, tillväxt och utseende får en så gynnsam utveckling som möjligt. Barnet och föräldrarna träffar då specialister i plastikkirurgi, ortodonti, logopedi och foniatri.

Dessa mottagningsbesök börjar när barnet är 3 år och fortsätter regelbundet upp i vuxen ålder. Man träffar då specialisterna var för sig och kan i lugn och ro bli undersökt och få svar på frågor. Det finns då möjlighet att diskutera med samtliga specialister och beslut kan tas om den fortsatta behandlingen.