TUB - Tidig upptäckt och behandling

Manlig personal undersöker patient.
TUB- Tidig upptäckt och behandling

Tidig upptäckt och behandling, TUB, är en patientsäkerhetssatsning som infördes på Akademiska sjukhuset 2011 för att minimera riskerna för undvikbara vårdskador.
Syftet är att tidigt upptäcka en eventuell försämring och påbörja behandling hos patienter som vårdas på sjukhus, och att på ett säkert sätt kunna kommunicera detta till övriga kollegor och medarbetare.

Under 2020 har TUB reviderats . Samtidigt övergick vi i region Uppsala till NEWS2 (tidigare NEWS) som gällande track and triggersystem för att upptäcka patienter med hotande akut svikt i vitala funktioner.

TUB omfattar följande fyra delar:
ABCDE - en systematisk undersöknings- och handläggningsmetod utifrån vitala kroppsfunktioner
NEWS2 - ett poängbedömningssystem som hjälper personalen att värdera patienters sjukdomstillstånd systematiskt utifrån vitala kroppsfunktioner
CRM (Crew Resource Management) - ett strukturerat arbetssätt för att förbättra teamarbetet.
SBAR – ett kommunikationsredskap för säkrare rapportering och informationsöverföring

All sjukvårdspersonal i Region Uppsala ska genomgå TUB-utbildning.

TUB-utbildning

TUB finns för både vuxen och barn.
Utbildningen är avsedd för all sjukvårdspersonal inom Region Uppsala.
Tre-timmarsutbildningen är avsedd för den personal som arbetar patientnära. Den genomförs av en utbildad TUB-instruktör.
Vilka som arbetar patientnära kan se olika ut på olika enheter. För t ex dietister, arbetsterapeuter med flera som har kortare patientmöten kan det räcka med att göra utbildning i Pingpong. Vilka som räknas att arbeta patientnära beslutas av verksamheten själva.

Instruktörsutbildningar tillhandahålls av KTC. Anmälan sker i Pingpong.
Som instruktör är det viktigt att uppmuntra sina medarbetare till att använda TUB-konceptet och att stötta dem till det i det dagliga arbetet.

TUB - förvaltningsorganisation (docplus)

TUB-material

TUB kursbok
Planscher för SBAR och ABCDE
NEWS2-kort i fickformat
Obstetrisk NEWS2-kort i fickformat och A4

 TUB; koncept, organisation och ansvar

Filmen om Simon