GABA

Personer med typ 1-diabetes måste idag behandla sin sjukdom genom att tillföra kroppen insulin, antingen med hjälp av sprutor eller insulinpump. I en patientstudie på Akademiska sjukhuset undersöker man om gammaaminosmörsyra (GABA) kan återskapa den egna insulinproduktionen, och bli ett nytt läkemedel.

Under 2019 genomfördes en mindre delstudie inriktad på säkerhet och dosering vid behandling med GABA (gammaaminosmörsyra). I november 2019 startade huvudstudien. Under den studien kommer 36 patienter i åldern 18-50 år att behandlas med GABA under sex månaders tid. Patienterna ska ha haft typ 1-diabetes i mer än fem år och ha låg till icke kvarvarande insulinproduktion. Patienterna följs upp i nio månader efter de fått den nya läkemedelskandidaten, bland annat vad avser förmåga till egen insulinproduktion.

Förhoppningen är att patienterna i förlängningen ska återfå eller öka sin egen insulinproduktion. I nuläget kan blodsockret vara svårstyrt med insulinbehandling, och patienterna riskerar både akut livshotande komplikationer och långtidskomplikationer.

Tidigare studier som utförts i laboratorium har visat att det går att kicka igång nyproduktionen av betaceller i pankreas med hjälp av GABA. Det tycks kunna skydda betaceller mot det immunangrepp som orsakar typ 1-diabetes, och stimulera befintliga insulinproducerande celler att föröka sig. Det verkar även som att GABA kan omprogrammera andra celltyper i pankreas att utvecklas till betaceller.

Om detta visar sig fungera för människor öppnas helt nya möjligheter att behandla, och på sikt även bota, typ 1-diabetes.