Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Patientinformation

Samtal mellan vårdpersonal och dotter med pappa.

Här hittar du som patient och närstående aktuell information.

Vart ska jag vända mig om jag vill ha kontakt med psykiatrin?

Är du barn eller ungdom upp till 18 år, kontakta barn- och ungdomspsykiatrin på
018-611 25 29. Läs mer om BUP här.

Är du vuxen, kontakta i första hand din vårdcentral eller husläkare inom primärvården.

Behöver du komma i kontakt med akutmottagningen för vuxenpsykiatri,
kontakta växeln på 018-611 00 00. Läs mer om akutmottagningen för psykiatri här. 

Du kan också få hjälp att komma rätt genom att ringa 1177 eller kontakta en mottagning via e-tjänster på 1177.

När du har kontakt med psykiatrin i Uppsala län kan du förvänta dig att...

Vården är tillgänglig
• via personligt besök, telefon och mina vårdkontakter på 1177:se
• det finns tolkhjälp om du behöver det

Inflytande och kontinuitet
Bedömning och behandling utgår från din berättelse om dina besvär, vad du ser som dess orsaker och vad du behöver hjälp med, tillsammans med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Du får möjlighet:
• att ta med dig någon vid besök
• att välja det behandlingsalternativ som du föredrar
• till en samtalskontakt om du behöver det i förekommande fall
• till grundlig information om biverkningar och verkningar vid läkemedelsbehandling samt får avsluta din
läkemedelsbehandling när du så önskar
• till hjälp med medicinbyte/utsättning/insättning
• att utforma ett psykiatriskt vårdkontrakt eller nätverkskontrakt om hur vården ska agera vid tecken på
återinsjuknande som journalförs
• till en fast vårdkontakt
• till en vårdplan
• till en samordnad individuell plan (SIP) när du har behov av kommunala insatser
• till att aktivera dig under vistelsen på heldygnsvården som planeras tillsammans med dig

Bemötandet
• utgår från respekt för dig
• ditt självbestämmande och din integritet respekteras oavsett vårdform
• hälso- och sjukvårdsinsatserna utgår från dina styrkor och resurser
• hälso- och sjukvårdsinsatserna ges inte utan ditt samtycke. Vid tvångsvård gäller särskilda regler.

Du får information om
• din vård och behandling
• valfrihet och vårdgaranti
• biverkningar

Om du drabbas av vårdskada får du all tillgänglig hjälp.

Anhöriga/närstående
• lyssnas på och bemöts respektfullt
• betraktas som en resurs i vården
• erbjuds vara delaktiga vid utformandet och genomförande av vården
• om du har barn beaktas barnets behov av information, råd och stöd
Barn under 18 år
• Barnets bästa ska särskilt beaktas, när hälso- och sjukvård ges
• Information ska ges till vårdnadshavare

Din vård och behandling
• utvärderas och förändras efter behov
• du kan byta behandlare om personkemi eller kommunikation inte fungerar
• du kan begära en ny medicinsk bedömning av ditt hälsotillstånd/din behandling, inom eller utanför ditt
eget landsting.

Bidra till att förbättra verksamheten och forma framtidens vård
• erbjudas att medverka till att utbilda framtidens medarbetare genom att studenter kan vara med när du
träffar vårdpersonal
• erbjudas delta i de forskning och utvecklingsprojekt som pågår i verksamheten

Om du inte är nöjd
• kan du vända dig till enhetens eller sektionens chef och i nästa steg verksamhetschefen
• kan du lämna synpunkter på psykiatrins hemsida
• kan du även vända dig till brukarföreningarna eller Patientnämndens kansli Region Uppsala.

Brukarråd

Se protokoll från brukarråden inom psykiatrins verksamheter.

Vart ska jag vända mig om jag har synpunkter på vården?

Om du inte är nöjd med vården så kan du vända dig till avdelningens chef.
Läs mer om var du vänder dig när du har synpunkter på vården. Du kan också kontakta någon av brukarföreningarna.

Utbildningar för patienter och närstående

Dagens psykiatri kan erbjuda effektiva behandlingsmetoder, men det är också mycket viktigt att skaffa sig egen kunskap om sin sjukdom. Genom utbildning får patienten större möjlighet att förstå sin sjukdom, påverka sin situation, förutse vad som händer och underlätta återhämtning. Det är också viktigt med kunskap för de som står patienten nära. Vill du veta mer om sådana utbildningar så kontakta din vårdkontakt inom psykiatrin.