Centrum för vektorburna infektioner

Centrum för vektorburna infektioner öppnade 2015 vid infektionskliniken för utredning av vuxna patienter med långdragna besvär relaterat till fästingburna infektioner.

Centrum för vektorburna infektioner kräver en särskild remiss: Remiss till Centrum för vektorburna infektioner. Remissen ska fyllas i av läkare, egen vårdbegäran accepteras inte till denna mottagning.

Oktober 2015 öppnade mottagningen Centrum för vektorburna infektioner vid infektionskliniken för utredning av vuxna patienter med långdragna besvär relaterat till fästingburna infektioner. Ett drivande motiv är att pröva den serie av icke evidensbaserade uppfattningar och teorier som finns kring olika symptoms orsakssamband med fästingburna infektioner, aktuella diagnostiska verktyg, behandlingsalternativ och orsak till kvarvarande symptom. Mottagningen är ett pilotprojekt med syfte att pröva och utvärdera om samlad information från en standardiserad och utvidgad utredning kan ge klarhet i om patientens besvär går att knyta till en fästingburen infektion eller om detta kan bedömas som osannolikt eller helt avskrivas. Förhoppningen är att denna nya kunskap ska leda fram till en säkrare och mer ändamålsenlig utredningsstandard för denna grupp av patienter.

Från remiss till svar

Remiss

Remiss från din läkare krävs för undersökning. Remissen skickas till oss per post.Väntetiderna varierar beroende på antalet remitterade och hur infektionsspecialisten prioriterat remissen.Om du inte talar eller förstår svenska språket har du rätt till en språktolk.Vi bokar automatiskt tolk till ditt besök om det framgår av din remiss att behovet finns.

Kallelse

När vi bokat undersökningen skickar vi en kallelse till dig med information om undersökningstiden och eventuella förberedelser. Tillsammans med kallelsen skickas ett vårdkontrakt och även ett frågeformulär med frågor kring symptom, exposition för smitta och läkemedelsanvändning varav de flesta frågor kan besvaras med kryss i ruta.

Vid frågor kontakta infektionsmottagningen vid Akademiska sjukhuset.

Om du har fått en kallelse från oss och vill byta tid är vi tacksamma om du ringer oss och meddelar så snart du kan.

Om du är berättigad till sjukresa ska du kontakta den mottagning eller avdelning som skickat remissen till oss så beviljar de tillstånd för resa till och från oss.

Vid besöket

Anmäl dig i receptionen på infektionsmottagningen. Du får sitta ned i väntrummet tills det blir din tur.

Vid bedömningen på infektionsmottagningen sker en genomgång av sjukhistorien tillsammans med läkaren, en kroppsundersökning görs och prover tas för både beprövade och forskningsbaserade analyser. För fullständighetens skull tas även prov i lokalbedövning (lumbalpunktion) för analys av ryggmärgsvätska.

Efter undersökningen

När undersökning och provtagning är färdig får du sitta ut i väntrummet igen för egen hemfärd eller i väntan på transport hem.

Efter besöket på mottagningen analyseras proverna, specialister granskar undersökningsresultaten och skriver ett sammanfattande svar som skickas till din läkare. Resultatet av undersökningen får du besked om av din remitterande läkare. En möjlighet för patient och remitterande att även diskutera utfallet med infektionsspecialisten via digitalt återbesök (Skype) kommer att erbjudas.

Resultat och prover lagras i våra journal-, analysarkiv och provbanker vid Akademiska sjukhuset.