Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Centrum för vektorburna infektioner

Centrum för vektorburna infektioner öppnade 2015 vid infektionsmottagningen på Akademiska sjukhuset. Här utreds patienter med långdragna besvär relaterade till fästingexponering.

Centrum för vektorburna infektioner tar emot patienter över 18 år från hela Sverige. Särskild remiss krävs, som skickas med post för vårdgivare utanför Region Uppsala: Remiss till Centrum för vektorburna infektioner. Vårdgivare inom Region Uppsala skickar elektronisk remiss i Cosmic till Infektionssjukdomar, remissmall "Infektionssjukdomar - CVI-mottagning". Remissen ska fyllas i av läkare, egen vårdbegäran accepteras inte till denna mottagning.

Mottagningens syfte är att genom en utvidgad standardiserad utredning bedöma huruvida patientens besvär går att knyta till en tidigare genomgången eller aktuell fästingburen infektion eller om detta kan anses osannolikt eller helt avskrivas. Utredningen görs inom ramen för en forskningsstudie med förhoppningen att ny kunskap ska leda fram till en säkrare och mer ändamålsenlig utredningsstandard för denna patientgrupp.

Från remiss till svar

Remiss

Remiss från din läkare krävs för undersökning. Väntetiderna varierar beroende på antalet remitterade och hur infektionsspecialisten prioriterat remissen. Om du inte talar eller förstår svenska språket har du rätt till en språktolk. Vi bokar automatiskt tolk till ditt besök om det framgår av din remiss att behovet finns.

Kallelse

När vi bokat ditt besök skickar vi en kallelse till dig med information om undersökningstiden och eventuella förberedelser. Tillsammans med kallelsen skickas ett vårdkontrakt och även ett frågeformulär med frågor kring symptom, exposition för smitta och läkemedelsanvändning varav de flesta frågor kan besvaras med kryss i ruta.

Vid besöket

Vid bedömningen på infektionsmottagningen sker en genomgång av din sjukhistoria tillsammans med läkaren, en kroppsundersökning görs och prover tas för både beprövade och forskningsbaserade analyser. För fullständighetens skull tas även prov i lokalbedövning för analys av ryggmärgsvätska (lumbalpunktion).

Efter undersökningen

Efter besöket på mottagningen skickas dina prover för analys. Det brukar ta flera veckor innan alla provsvar är färdiga. Därefter granskar specialisterna vid mottagningen dina undersökningsresultat och skriver en sammanfattande bedömning som skickas till din läkare. 

Resultat och prover lagras i våra journal-, analysarkiv och provbanker vid Akademiska sjukhuset.