Remisser till BFC skrivs i första hand i Cosmic och skickas digitalt till bildsystemet (Carestream). I andra hand kan vi ta emot pappersremisser (från remittenter som inte är kopplade till Cosmic eller som reservflöde vid problem i Cosmic). Standardflödet att skriva remiss i Cosmic finns att ladda ner, se länk i högerspalten. Det finns ett antal obligatoriska fält som definieras i denna och som hjälp får du meddelanden om några av dessa inte är ifyllda.

Berättigandeprövning

Remittenten är ansvarig för att relevant medicinsk information och indikation för undersökningen finns och är ifylld i remissen. Läkare vid BFC ska i förekommande fall göra en berättigandeprövning i samband med prioriteringen. För BFC-läkaren är det viktigt att den nödvändiga informationen är tillgänglig vid prioriteringen.

Om nödvändig information saknas i elektiva remisser (inte akutmärkta) returneras dessa redan av remissmottagaren på BFC (inte läkare). De kontrollerar innan en remiss går vidare för prioritering att information är ifylld i rutorna för föreslagen undersökning, frågeställning, anamnes och medicinsk information (riskfrågor).

I samband med berättigandeprövningen och planeringen av undersökningen finns det ofta behov av dialog med remittenten och därför är det viktigt att det finns adekvata kontaktuppgifter så att vi lätt kan få kontakt (inkluderande direkttelefon/sökare).

Om det saknas relevant innehåll i ifyllda rutor för undersökningen kan, efter en medicinsk bedömning, även läkaren vid BFC returnera remissen. I detta senare fall kommer inga eller begränsade försök att nå remittenten göras.

Skyltningsremisser till ronden

En skyltningsremiss ska skrivas av den som vill se bilderna på ronden eller så ska det framgå vem som ska se bilderna. För att skyltningen ska bli effektiv är det viktigt att det i frågeställningen framgår vad som önskas besvarat med skyltningen.

För skyltningsremisser är det viktigt att det framgår vilka undersökningar det rör, vilket datum skyltningen ska vara och vilken rond som avses. Tänk på att flera ronder har liknande namn och formulera texten så att det blir tydligt för den som tar emot remissen. Är skyltningsremissen ofullständig avvisas den och en ny remiss krävs.
Glöm inte bort att du som remittent ska beställa bilderna från hemorten!

Bakgrund

Dessa riktlinjer är inte nya utan det är snarare tillämpningen. Manualen för Cosmic-användare finns i länken i högerspalten.