Här finns information för dig som remitterar patienter för DT colon.

För att förbättra kvaliteten på skiktröntgenundersökningar av tjocktarmen kommer röntgenavdelningarna på Akademiska och Enköpings Lasarett införa några förändringar:

  • På båda avdelningar kommer CitraFleet rekommenderas som tarmrensning och ansvaret för utskrivning av detta läkemedel kommer ligga på remittenten.
  • Vi kommer börja använda "fecal tagging" där eventuellt kvarvarande fekalier i tarmen färgats in med kontrastmedel för att kunna särskiljas från äkta slemhinneförändringar.
  • Vid remisskrivning ska även underlag för blodprovstagning utfärdas då patienten uppmanas att en vecka före planerad undersökning kontrollera sitt kreatininvärde.
  • Vi påminner dessutom om några grundläggande önskemål vid remisskrivandet.

Inför remiss till DT colon

Inför remittering för DT colon måste F-Hb x 3 vara taget och resultatet angivet på remissen. Detta för att vi ska kunna göra en adekvat prioritering mellan undersökningarna. Avsaknad av F-Hb-resultat i remisstexten kommer leda till lägre prioritering (dvs. längre tid till att undersökningen utförs).
Inför undersökningen skall rectoscopi vara utförd då DT-colon pga. rectalpip inte kan bedöma detta område adekvat.

Remisstexten

Det är viktigt med en relevant och riktad frågeställning. Hur remissen skrivs påverkar prioriteringen och undersökningens utförande (t.ex. extra kontrastmedelsfaser).

Laxering med CitraFleet

Såväl Akademiska som Enköpings lasarett rekommenderar CitraFleet som skall skrivas ut av Dig som remittent. Den information patienten får hem (bilaga 1) kommer att baseras på CitraFleet och patienten får där tydliga instruktioner om hur preparatet ska användas. Om Du som remittent väljer ett annat preparat är det mycket viktigt att Du ger patienten tydliga instruktioner om hur medlet ska tas.

Fecal tagging

Kontrastmedelsmärkningen av eventuell kvarvarande fekalier kommer att ske med ett licenspreparat som heter E-Z CAT DRY. Detta skickas i form av två små dospåsar med kallelsen från röntgen hem till patienten. Märkningen påbörjas två dagar före undersökningen i enlighet med patientinformationen som följer med kallelsebrevet, se information.
Dessutom kommer patienten få dricka vattenlösligt kontrastmedel på röntgenavdelningen 2 timmar innan bildtagning för att även kvarvarande vätska i tarmen ska vara märkt.

Blodprov

Då intravenöst kontrastmedel ingår i undersökningen skall ett färskt kreatininvärde föreligga innan undersökningen (med färskt menar vi inte mer än en vecka gammalt). Underlag för sådan provtagning och information om var provet kan tas ska tillhandahållas av Dig som remittent.

Tarmrelaxerande

I varje undersökning ingår att patienten får Buscopan (eller Glucagon) för att relaxera tarmarna. Det är därför viktigt att kontraindikationer mot denna medicin anges i remissen (Prostatahypertrofi med urinretention, mekaniska stenoser i mag-tarmkanalen, takykardi, megacolon, myastenia gravis, obehandlat trångvinkelglaukom).

Diabetes

Vid diabetes är det viktigt att Du som patientansvarig informerar patienten om eventuella ändringar i förberedelserna och justerar eventuella mediciner vid behov. Om patienten står på Glucophage, Avandamet, Metformin, Competact eller Janumet skall information om uppehåll i medicineringen i samband med undersökningen ske enligt gängse rutiner för kontrastmedelsundersökningar samt kontroll av kreatininvärde innan återinsättning.