Vid Klinisk Patologi handläggs de avlidna. Denna process inkluderar bårhus-, svepnings- visnings- och obduktionsverksamheten. Alla avlidna passerar bårhuset och ca 10% av de avlidna obduceras.

Obduktionsavdelningen vid Klinisk patologi, Akademiska sjukhuset inkluderar fyra obduktionssalar, en demonstrationssal, en sal är dedikerad för barnobduktioner samt en sal för handläggning av vävnadsdonation (under ombyggnation). Det finns ett bårhus där de avlidna förvaras före utlämning till begravningsentreprenör/anhörig samt ett avskedsrum där anhöriga kan ta avsked från den avlidne.

Verksamheten på avdelningen inkluderar bland annat:

  • Registrering, bårhusförvaring samt utlämning av de avlidna
  • Avsked av den avlidne enligt överenskommelse med anhöriga
  • Uttag av vävnad för transplantation enligt separat överenskommelse
  • Uttag av pacemaker samt övriga elektroniska implantat
  • Fosterundersökning (dödfödda till och med graviditetsvecka 22)
  • Kliniska barnobduktioner - (barn samt dödfödda fr.o.m. graviditetsvecka 22+)
  • Undersökning av placenta vid speciella frågeställningar
  • Kliniska vuxenobduktioner

Omhändertagande av avliden

Vid olyckshändelser eller fall som skall blir föremål för rättsmedicinsk bedömning var god se separat dokument från rättsmedicin.

För mer information se DocPlus:

Utlämning av avliden

Utlämning av avliden sker tidigaste sju dagar efter döden om inget beslut inkommit angående obduktion. Därför är det viktigt att obduktionsavdelningen blir informerad om en eventuell obduktion i tid.

Efter utlämningen har begravningsbyrå/kyrka/anhörig övertagit ansvaret för kroppen och all kommunikation angående tvagning/svepning/kistläggning etc. skall ske med den som hämtat den avlidne (oftast begravningsbyrå).