Verksamhetsplan för centrum för amyloidosdiagnostik

Akademiska sjukhusets centrum för amyloidosdiagnostik (ACAD) är en organisation bestående av forskare med olika bakgrund med ett gemensamt intresse för amyloidosdiagnostik.

Utvecklings- och forskningsarbete pågår inom de olika disciplinerna och Akademiska sjukhuset har sedan länge olika samarbetsprojekt, mest rörande kardiella problemställningar vilket finns presenterat i ett flertal publikationer. Planen är att fortsätta dessa samarbeten och att utöka dem genom att involvera fler ämnesområden. Sjukhuset har också samarbeten som rör olika aspekter på klinisk utveckling med inriktning mot multidisciplinärt omhändertagande. Arbetet inom de tre huvudsakliga verksamhetsområdena beskrivs mer utförligt nedan.

Akademiska laboratoriet, klinisk patologi

Inom verksamheten finns det sedan ett antal år ett informellt men väl etablerat centrum för vävnadsbaserad diagnostik av främst systemisk amyloidos. Antalet biopsier ökar ständigt (senaste året ca 600) och mottas från hela landet. Diagnostiken bedrivs med flera olika metoder, beroende på materialets natur. Den stora majoriteten av proverna utgöres av fettvävnad som omhändertas och analyseras med metoder som utvecklats av oss. Inom verksamheten pågår det även ett arbete med att vidareutveckla typningsmetodiken och introducera masspektrometrisk analys. Verksamheten har stor nytta av ett omfattade internationellt nätverk framför allt flera internationella amyloidoscentra i Europa, USA och Japan, samt vårt engagemang i ’International Society of Amyloidosis (ISA). År 2016 var verksamheten värdar för XIV International Symposium on Amyloidosis med över 600 deltagare.

Bild och funktionsmedicinskt centrum, molekylär bilddiagnostik

PET-centrum och nuklearmedicin utför PET och SPECT-undersökningar främst för hjärtamyloid diagnostik. Inom PET har verksamheten utvecklat ny metodik genom att införa spårmolekylen [11C]PIB som selektivt binder till amyloida aggregat. I pågående forskningsprojekt studeras andra aspekter som innebär att vi får möjlighet att kvantifiera hjärtats funktion i patienter med amyloida aggregat i hjärtat. Sannolikt kommer vi i den studien hitta tidigare okända hjärtamyloidospatienter.

Hjärt-, lungmedicin och klinisk fysiologi, kardiologi och klinisk fysiologi

Kardiologi och klinisk fysiologi är administrativt kopplade i en gemensam verksamhet. Hjärtsvikt är ett av våra vanligaste tillstånd och förklaras av en mängd olika hjärtsjukdomar, bland annat amyloidos som ofta leder till hjärtsvikt. En stor del av patienterna med känd amyloidos behöver högspecialiserad kardiologisk vård, och patienter med hjärtsvikt kan vara drabbade av en hittills odiagnostiserad amyloidos. Första steget i diagnostiken av hjärtsvikt brukar vara ekokardiografi, vilken genomförs vid klinisk fysiologi. Ekokardiografin kan visa på misstänkt amyloidos framför allt genom att man ser en ökad vänsterkammarmassa och försämrad diastolisk funktion. Ofta ses samtidig nedsättning av vänster kammares och förmakens deformation under systole, så kallad strain. Forskningsprojekten kring diagnostiska mått av ekokardiografiska fynd vid misstanke om och vid bekräftad amyloidos pågår. Detta utförs gemensamt med utveckling av nya metoder för att bättre kvantifiera diastolisk vänsterkammarfunktion med hjälp av ekokardiografi och generella aspekter på hjärtats funktion och innervering med PET och vävnadsanalys för amyloidtypning.