Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Mikrokirurgisk behandling av lymfödem

Efter cancerbehandling, såsom bröstcancer, malignt melanom, cancer i underlivet eller trauma, kan lymfödem uppstå och mikrokirurgisk behandling av lymfödem vara aktuellt som behandling.

De mikrokirurgiska behandlingarna för att avhjälpa lymfödem kan vara:

  • Lymfatikovenösa anastomoser (LVA), är en metod där lymfbanor kopplas om till små venoler (<1 mm) under huden för att leda lymfvätska över till vensystemet. Operationen sker under mikroskop. Utförs dagkirurgiskt i narkos.
  • Lymfkörteltransferering, är en metod där vävnad innehållande en-tre lymfkörtlar transplanteras till lymfödemdrabbad kroppsdel. För patienter som önskar och är lämpliga för bröstrekonstruktion med DIEP kan lymfkörtlar tas med i vävnaden från buken som ska bli det nya bröstet. Lymfkörtlarna placeras då i axillen, artärer och vener sys samman under mikroskop för att möjliggöra cirkulation i vävnaden. Inga lymfbanor sys. Vårdtid fem-sju dagar.

Om mikrokirurgisk behandling är aktuellt krävs att patienten är nikotinfri minst 6 veckor pre-op och har ett BMI på max 30, helst 28.

Så remitterar du

Remiss skickas till Plastikkirurgkliniken, Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala.

Innan remiss skickas ska:

  • cancerrecidiv ha uteslutits.
  • lymfödemet ha diagnostiserats genom lymfscintigrafi med transportindex.
  • kompressionsbehandling ha getts i minst 6 månader.


Remissen bör innehålla info om anamnes, tidigare behandling, cancerstatus, kopia på utlåtande av lymfscintigrafi med transportindex samt vikt och ev nikotinanvändning.