Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Ledprotes

Vår huvudsakliga uppgift är att behandla ledsvikt (artros) och inflammatoriska sjukdomstillstånd (till exempel reumatoid artrit) i höft- och knäleder. Det görs med konstgjorda leder, när icke-kirurgisk behandling inte gett tillräcklig lindring och effekt.

Kriterier för protesoperation

Huvudsakliga kriterier för protesoperation är värk i vila och belastningsrelaterad smärta som kraftigt begränsar aktivitet i arbete och på fritiden. Särskild tyngd har vilovärk och påtagligt störd nattsömn. Funktionsförlust i form av gångsträcka under 500 meter och svårigheter att leva ett självständigt liv är starka skäl för att överväga operation, liksom ständigt behov av gånghjälpmedel trots adekvat analgetikabehandling. Innan operation med ledprotes kan bli aktuell ska icke-kirurgisk behandling provats men ej givit tillräcklig effekt. Med detta menar vi sjukgymnastik, viktnedgång vid övervikt, användning av gånghjälpmedel, Artrosskola och regelbundet intag av värktabletter.

Vår ambition är att med välrenommerad operationsteknik och med väl beprövade ledproteser operera patienter med så låg risk och så lite obehag som möjligt. Vi vill att våra patienter efter en kort vårdtid på 2-3 dygn och cirka 2-3 månaders rehabilitering kan återgå till arbete och andra dagliga aktiviteter med en väl fungerande och smärtfri ny konstgjord led.

Vi utför många protesoperationer varje år

Vi utför cirka 750 protesoperationer årligen, varav 250 är planerade höftproteser och 150 planerade knäproteser på grund av ledsvikt. Cirka 150 opereras med höftprotes på grund av brott i lårbenshalsen. Årligen utförs ytterligare cirka 200 omoperationer av tidigare insatta proteser i höft och knä på patienter både från vårt eget upptagningsområde och från regionen. Orsaken till det kan vara slitage eller att protesen lossat, men även infektion eller benbrott i anslutning till protesen.

Som regionsjukhus ligger vi i frontlinjen när det gäller protesförsörjning av den grupp av patienter som är yngre än 65 år. Erfarenhetsmässigt vet vi att denna patientgrupp har en klart sämre prognos vad gäller hållfasthet och protesöverlevnad. Möjligen för att de ofta utsätter ofta sina implantat för höga påfrestningar som den konstgjorda leden inte tål.

För svårare fall har vi dels en benbank där ben från donatorer lagras för att kunna ersätta benförluster och dels använder vi modern teknik med såväl titan- som tantalumförstärkningar för att möjliggöra protesinsättning.

Vi forskar om nya tekniker och proteser

Vi forskar intensivt både på cementerade och ocementerade höft- och knäproteser med inriktning på protesens livslängd, och vi inhämtar fortlöpande nya rön och erfarenheter om aktuella tekniker och implantat genom uppdatering av litteratur och direkta kontakter med såväl inhemska som utländska centra. Protestyperna med ocementerad förankring har i olika studier, både av oss och av andra, visat allt bättre långtidsresultat varför dessa alternativ har blivit standard för yngre patienter.

För att optimera omvårdad och kvalitetssäkring har vi etablerat en speciell vårdavdelning för elektiv ortopedi med särskilt utbildad personal som också ständigt fortbildas i postoperativ övervakning, smärtlindring och rehabilitering.