Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Medicinsk teknik

Patient ligger i röntgenmaskin och pratar med vårdpersonal.

Vi på Medicinsk teknik jobbar med den medicintekniska utrustning som finns på Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping, Nära vård och hälsa och Folktandvården. I vår region finns cirka 30 000 medicintekniska utrustningar som är registrerade hos oss. Dessa apparater kontrollerar vi och reparerar när det behövs. Detta för att säkerställa att de inte äventyrar hälsa och säkerhet hos patienter, personal eller anhöriga.

Förutom kontroll och reparation av apparater så undervisar vi vårdpersonal i hur apparaterna ska användas, utreder när en apparat inte fungerar som den ska och är med vid inköp av ny utrustning. Vi är även inblandade när nya vårdlokaler ska byggas eller byggas om, i ambulansflyget och vi jobbar tillsammans med Innovation Akademiska.

Så är vi organiserade

Vi är ca 55 personer som arbetar på Medicinsk teknik. Sektionen är uppdelad i fyra olika grupper:

  • Analys- gas- och vätsketeknik
  • Elektromedicin, kirurgi och optik
  • Medicinsk mekanik och sterilteknik
  • Röntgenteknik

Vad är en medicinteknisk produkt?

Det är Läkemedelsverkets och EU:s medicintekniska direktiv som styr vad som definieras som en medicinteknisk produkt. Förenklat kan man säga att det mesta en patient kommer i kontakt med under en sjukhusvistelse klassas som medicintekniska produkter. Sängar, vågar, elektriska apparater, vissa datorprogram och engångsmaterial som till exempel plåster och sprutor är samtliga medicintekniska produkter.

Vill man läsa mer om medicintekniska produkter har vårdhandboken en bra sammanfattning.

Hur arbetar Medicinsk teknik med kvalitet?

På Medicinsk teknik är kvalitetsarbete en viktig del av vardagen. Vi har delat upp det arbete vi gör på medicinsk teknik i fyra huvudprocesser. Vårt mål är att vi alltid ska arbeta enhetligt och patientsäkert.

Våra fyra huvudprocesser är:

Anskaffningsprocessen
Omfattar vår medverkan i inköp och upphandlingar, när vi ankomstkontrollerar ny utrustning och när vi skrotar ut gammal utrustning.

Forsknings-, utvecklings- och utbildningsprocessen
Vi utvecklar medicinteknisk utrustning tillsammans med vårdpersonalen och utbildar dem.

Risk- och säkerhetshanteringsprocessen
Vi arbetar i denna process när vi utreder avvikelser inom vården där medicinteknisk utrustning har varit inblandad. Till denna process hör också vårt arbete med riskanalyser.

Underhållsprocessen
En stor del av vårt arbete sker i denna process. Det handlar om underhåll av medicinteknisk utrustning, både när utrustningar går sönder och i förebyggande syfte.

Vi arbetar med kvalitet enligt två standarder, ISO 9001 och ISO 13485. Den första är en generell standard för kvalitetsarbete som alla typer av verksamheter kan arbete enligt medan den andra är en standard speciell för medicinteknisk verksamhet.

Varje år kontrollerar Intertek att vårt arbete med kvalitet uppfyller standarderna och att vi verkligen arbetar enligt dem. Vi har haft detta godkännande sedan 2000 och är alltså certifierade enligt ISO 9001 och ISO 13485.

Aktuella kurser

En hög kompetensnivå hos vårdpersonal är centralt för en god klinisk användning av moderna medicintekniska produkter. Genom nya behandlingsmetoder, nya lagar och förordningar och ny apparatur behöver kunskapen om de medicintekniska produkterna ständigt uppdateras. Vi erbjuder därför grundläggande säkerhetskurser, regelverkskurser och övrig apparatspecifik eller ämnesspecifik undervisning enligt önskemål.

 Se våra kurser