Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Obduktion och bårhus

Vid klinisk patologi handläggs de avlidna. Denna process inkluderar bårhus-, svepnings- visnings- och obduktionsverksamheten. Alla avlidna passerar bårhuset och cirka 10 procent av de avlidna obduceras.

Obduktion

Vid obduktionsavdelningen utförs cirka 450 obduktioner årligen, av vilka cirka 150 är barn- och fosterobduktioner.

Vid en klinisk obduktion utreds de sjukliga processerna som har förekommit hos den avlidne och på basen av de fynd som görs kan en sannolik orsak till dödsfallet anges. På så sätt är obduktion en del av sjukvårdens kvalitetssäkringssystem. Utöver detta är obduktion av betydelse för att följa insatta behandlingars effekter, följa folkhälsan samt bidra till den medicinska utvecklingen. Obduktionen utförs endast efter att en obduktionsremiss utfärdats av den vårdande enheten som även informerat närstående.

Ett utlåtande baserat på obduktionsfynden lämnas till insändande vårdenhet cirka en vecka efter det att obduktionen har utförts. Vårdenheten informerar närstående om resultatet från obduktionen. Vid obduktionen tas oftast små vävnadsprov från olika inre organ, vävnader och sjukliga förändringar för kompletterande mikroskopiska vävnadsundersökningar. När resultatet från dessa är klara skickas ett slutgiltigt eller kompletterande svar. För medicinska frågor gällande den avlidne, det vill säga frågor om resultatet från obduktionen, hänvisas till insändande vårdenhet.

Omhändertagande av avliden

Vid olyckshändelser eller fall som skall blir föremål för rättsmedicinsk bedömning var god se separat dokument från rättsmedicin.

Bårhus

Vid ett dödsfall på sjukhuset, vårdhem eller i hemmet transporteras den avlidne till det lokala bårhuset. Om det däremot är frågan om misstanke om onaturlig död, det vill säga oklart dödsfall, så som olycka, felbehandling eller om självmord eller ett brott misstänks, handläggs dödsfallet av Polisen som då kan besluta att den avlidne ska transporteras till Rättsmedicinalverkets bårhus. Om en begäran om obduktion, en obduktionsremiss inkommer, utförs en klinisk obduktion. I övriga fall görs ingen obduktion och den avlidne lämnas till begravningsbyrån alternativt till närstående för vidare omhändertagande. 

Svepning

Svepning och kistläggning utförs antingen av den begravningsbyrå som närstående kontaktat eller så utförs den av de närstående. 

Avsked

I anslutning till bårhusen finns ett avskedsrum där närstående kan ta avsked av den avlidne.