Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Forskning och utbildning vid brännskadecentrum

Svåra brännskador är bland de mest omfattande trauma en människa kan drabbas av. I Sverige sker cirka 36 000 vårdkontakter varje år på grund av brännskada och cirka 1300 patienter sjukhusvårdats årligen för brännskador. Av dessa har cirka 400 så svåra skador att de vårdas på någon av rikets två rikssjukvårdsenheter för svåra brännskador (Linköping och Uppsala).

För att säkerställa ett interprofessionellt perspektiv etablerades "the Uppsala Burn Research Program" 2000. Det baseras på ett samarbete mellan Institutionen för Kirurgiska Vetenskaper (IKV), Plastikkirurgi, Uppsala Universitet och Brännskadecentrum vid VO Plastikkirurgi och Käkkirurgi, Akademiska sjukhuset å ena sidan och ett flertal andra kliniker och institutioner i Uppsala, Sverige och utlandet å andra sidan.

Efter beslut att definiera vård av svåra brännskador som rikssjukvård i form av tillstånd från rikssjukvårdsnämnden blev Region Uppsala genom Akademiska sjukhuset ett av två regioner i landet där dessa patienter får behandlas. Efter beslutet, som baserades på en omfattande utredning med deltagande av bland annat ett flertal internationella experter, har antalet patienter fördubblats vilket lett till starkt förbättrade möjligheter att genomföra lyckosamma patientfokuserade forskningsprojekt. Ett forskningsnätverk har initierats med mål att optimera pågående forskningsprojekt på en (inter)nationell nivå. De flesta brännskaderelaterade forskningsprojekt som bedrivs inom institutionen genomförs inom ramen för detta nätverk.

Burn Research Program

Ansvarig forskare: Fredrik Huss

Burn Research Program är ett paraply för klinisk forskning om brännskador och utfall efter brännskadevård. Brännskadevården är starkt multifaktoriell och interprofessionell och spänner från enkel sårvård till avancerad vävnadsteknik/vävnadsodling (tissue engineering), från intensivvård till psykosocialt stöd.

The Burn Research Program är uppdelat i moduler som innehåller de viktigaste delarna av behandlingsprocesserna för brännskador.

  • AnIVA (intensivvårdsrelaterad forskning)
  • Brännskadekirurgi (omfattande sårläkning och tissue engineering)
  • Motståndskraft och sårbarhet (Psykiatri-Omvårdnad-Morbiditet-Psykologi-Adaptation)
  • Outcome
  • Patienttillfredsställelse/familjeperspektivet
  • Epidemiologi och prevention

Brännskador är en allvarlig form av trauma och de svårare skadorna kräver intensivvård. Ofta är kirurgisk behandling nödvändig. Den akuta posttraumatiska fasen kännetecknas av en relativt intensiv och snabb utveckling av en fysiologisk inflammatorisk respons, inte bara i den omedelbara närheten av skadad vävnad utan också en mer generaliserad form av en kraftig systemisk inflammation Denna reaktion är ofta proportionerlig mot utbredningen av brännskadan och i de mest allvarliga fallen kan den leda till cirkulatorisk chock, organdysfunktion och död. En typisk egenskap är en ökad vaskulär permeabilitet som leder till ett utströmmande av vätska och protein från det intravaskulära till det interstitiella rummet, vilket skapar vävnadsödem och hypotension. Denna reaktion, tillsammans med rekryteringen av inflammatoriska celler till platsen för skadan är delvis fördelaktigt för att rensa nekrotisk vävnad i processen för läkning. Vid en överdriven reaktion kan dock potentiellt viabla vävnader skadas både lokalt och, i svåra fall, mer generellt i olika organsystem i kroppen.

Brännskada är också en bra modell för andra svåra trauman i det att det massiva traumat som brännskadan innebär påverkar alla viktiga integrerande system i kroppen (till exempel neurologiska, endokrinologiska och immunologiska system). Skadade individer uppvisar vitt skild psykiatrisk historia, personlighet och socioekonomiska bakgrund samt pre-traumatisk förmåga att läka skadad vävnad och att motstå stress. De skiljer sig också när det gäller uppfattning och syn på vård samt i deras förmåga till anpassning och slutliga resultat efter vården. En del drabbas av irreversibla skador på huden med bestående psykiska funktionshinder och dramatiska förändringar i kroppsuppfattning från sin ärrbildning och fysiska funktionsnedsättning.

Således finns ett antal projekt inriktade mot de viktigaste egenskaperna hos patientens svar på brännskadetraumat (fysiologi, sårläkning, smärta, inflammation, infektion, etcetera). Ett urval av studieteman beskrivs nedan:

Syftet med denna studie är att undersöka serum-, urin- och vävnadsnivåer av matrixmetalloproteinaser (MMP) och deras vävnadshämmare hos vuxna patienter med brännskador. Den tidsmässiga profilen av enzymnivåerna kommer att undersökas, med särskild inriktning på den akuta chock fasenefter skada. Korrelation av enzymnivåer till sjukdomens svårighetsgrad studeras. Glukokortikoidreceptorer (GR alfa- och beta) kvantifieras på proteinnivå med leukocyt specificitet genom användning av flödescytometri, och på mRNA-nivån genom kvantitativ polymeraskedjereaktion (qPCR). GR-receptorkänslighet bedöms med hjälp av fluorescerande dexametason. (The time‐course of the inflammatory response to major burn injury and its relation to organ failure and outcome. Burns 2019;45:354-363., Altered adrenal and gonadal steroids biosynthesis in patients with burn injury. Clinical Mass Spectrometry 2016;1:19–26., Glucocorticoid receptor expression and binding capacity in patients with burn injury. Acta Anaesthesiol Scand. 2016 Feb;60(2):213-21., Matrix Metalloproteinases -8 and -9 and Tissue Inhibitor of Metalloproteinase-1 in Burn Patients. A Prospective Observational Study. PLoS ONE 2015, 10(5): e0125918.)

Detta projekt bygger på konceptet att exponeringen och reaktionen på traumatisk stress samverkar med psykiatrisk historia, personlighetsdrag och coping-strategier, och att denna interaktion är en viktig faktor för anpassningsprocessen. Föga uppmärksamhet har tidigare riktats mot frågan om vilka neurobiologiska reaktioner som är relaterade till denna motståndskraft mot psykisk stress i allmänhet och vid särskilda former av psykopatologi. (Parents' perceived quality of pediatric burn care. J Crit Care. 2018 Feb;43:256-259., Psychometric properties of the Swedish version of the burn outcomes questionnaire for children aged 5 to 18 years. J Burn Care Res. 2012 Nov;33(6):e286-94., Psychological problems in children with burns-Parents’ reports on the Strengths and Difficulties Questionnaire Burns 2011;37(8):1309-1316, Psychometric properties of the Impact of Event Scale-Revised one year after burn injury. J Burn Care Res 2010;31:310-318)

I samarbete med bl.a. Myndigheten Samhällsskydd och Beredskap undersöker vi epidemiologi och sociodemografi gällande brandrelaterade skador och dödsfall i Sverige. Vi försöker vidare identifiera riskgrupper och ta fram förebyggande åtgärder för att sänka antalet olyckor och skadade människor. (A Review of Burns from Residential House Fires in the Elderly: Medical and Biological Factors Affecting Mortality. Scars, Burns and Healing 2017;3:1-7, Burn injury during long-term oxygen therapy in Denmark and Sweden: the potential role of smoking. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2017;12:193-7., The state of the residential fire fatality problem in Sweden: epidemiology, risk factors and event typologies. Journal of Safety Research 2017;62:89-100, Recent Trends in Burn Epidemiology Worldwide: A Systematic Review. Burns 2017;43(2):249–257. doi: 10.1016/j.burns.2016.08.013., Burns in Sweden: Temporal trends 1987–2010. Ann Burns Fire Disasters. 2016 Jun 31;29(2):85-89, The risk of burn injury during long-term oxygen therapy: a 17-year longitudinal national study in Sweden. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2015 Nov 13;10:2479-84., Simulation-assisted burn disaster planning. Burns. Volume 39, Issue 6, September 2013, Pages 1122–1130, Svåra skador och dödsfall till följd av brand. En genomgång av brandskadade i Sverige 2010. Publikationsnummer MSB441 - augusti 2012. ISBN 978-91-7383-261-8)

Observationsstudie för att identifiera objektiva parametrar som korrelerar med patientens beskrivning av smärtupplevelser. Vi skall försöka finna parametrar som kan bedömas gällande smärtnivåer hos patienter som inte kan kommunicera. Hur de psykologiska aspekterna korrelerar med patientens smärtupplevelser undersöks också.

Genom retro- och prospektiva studier analyseras behandlingsfaktorer (kirurgiska tekniker, återupplivnings modeller, antibiotika som används, etcetera) vid brännskadekirurgi för att utvärdera deras inverkan på resultaten. Prospektiva kliniska studier och/eller, in vivo/in vitro studier, liksom registerstudier används). (Brännskador. Svensk Kirurgi 2018;76(6):314-17, Ultraviolet-C decontamination of a hospital room: amount of UV light needed. (Submitted), Accelerated wound healing in mice by on-site production and delivery of CXCL12 by transformed lactic acid bacteria. Proc Natl Acad Sci USA. 2018;115(8):1895-1900., Want Correct Percentage of TBSA Burned? Let a Layman Do the Assessment. J Burn Care & Research. 2018;39(2):295–301., Ischemic through-and-through necrosis of the lateral wall of the torso and inguinal region subsequent to flame injury and septic shock. A case report and literature review. Annals of Burns and Fire Disaster 2018;31(1):42-6, Effectiveness of automated ultraviolet-C light for decontamination of textiles inoculated with Enterococcus faecium. Journal of Hospital Infection 2018;98(1):102-4, Flexible Microwave antenna for non-invasive diagnosis of skin burn depth. (Submitted), Microbiological findings and antibacterial therapy in Stevens-Johnson syndrome/Toxic Epidermal Necrolysis patients from a Swedish Burn Center. J Cutan Pathol. 2017 Jan 11., Late complications of high-voltage electrical injury might involve multiple systems and be related to current path. Annals of Burns and Fire Disasters 2016;29(3):192-194, Evaluating topical opioid gel on donor site pain in split skin grafting: A small randomised controlled trial. International Journal of Surgery Open Volume 4, 2016, Pages 5–9, Epidermal exfoliation of over 95 % after a burn in an 18-month-old boy - a case report and a literature review. Burns 2016;42:e18–e23., Severe sepsis in the ICU is often missing in hospital discharge codes. Acta Anaesthesiol Scand. 2016 Oct 4., Surveillance of antibiotic susceptibility in a Swedish Burn Center 1994-2012. Burns. 2016 Sep;42(6):1295-303.)

Brännskadestudier 2023-2024

Studien undersöker nivåerna av procalcitonin i blodet vid sepsis (blodförgiftning) hos brännskadepatienter. De provsvar som analyseras är från de personer som behandlades vid Brännskadecentrum på Akademiska sjukhuset mellan år 2006 och år 2011.

Hur går studien till?

Vi hämtar uppgifter från våra patientjournaler och övriga vårdsystem. Vi tittar på laboratorieprovsvar och mikrobiologiska odlingssvar men även ålder, kön, BMI, allmäntillstånd och omfattningen av skadan.

Bakgrund till studien

Den vanligaste orsaken till död bland brännskadade är infektion och blodförgiftning. Brännskadepatienter får en kraftig inflammationsreaktion på grund av av sin brännskada. Symtomen/fynden på den brännskadades reaktion är ungefär samma som patienter med allvarlig infektion eller blodförgiftning har. Det gör att det är svårt att skilja mellan "vanlig" brännskadeinflammation och blodförgiftning. Därför behandlar man ofta brännskadepatienter med antibiotika för säkerhets skull. Problemet är att om antibiotika används fel kan patienten få problem som till exempel resistenta mikrober och en ekonomisk belastning utan att egentligen ha fått någon positiv effekt av behandlingen.

Syfte med studien

Procalcitonin är en välkänd biomarkör för infektion. Flera studier har visat att  procalcitonin är en god markör för tidig påvisning av sepsis. Liksom för andra biomarkörer är specificiteten och sensitiviteten ifrågasatt när det gäller användning på brännskadade.

Syftet med denna studie är att skapa en uppfattning om procalcitonin kan hjälpa till med påvisning/uteslutning av infektion/blodförgiftning. Dels för korrekt start av antibiotika men också för att korrekt kunna avsluta antibiotikabehandlingen.

Vill du veta mer?

Kontakta överläkare Fredrik Huss om du vill veta mer om studien eller om du behandlats på brännskadecentrum mellan 2006 och 2011 och inte vill att din information används.

Kontaktuppgifter

Docent, överläkare Fredrik Huss 
Brännskadecentrum 
Verksamhetsområde Plastikkirurgi och Käkkirurgi 
Akademiska sjukhuset 
751 85 Uppsala 
E-post: fredrik.huss@akademiska.se
Telefon: 018-611 00 00

Under 2023-2024 kommer en journalstudie på vuxna brännskadepatienter att genomföras vid Akademiska sjukhuset/Uppsala Universitet som undersöker om och när, i förhållande till brännskadan, antibiotika (inklusive vilken typ och dos) har använts i behandlingen.

Studien har godkänts av Etikprövningsmyndigheten (Dnr 2023-04826-01).

Bakgrund till studien

Den vanligaste orsaken till död bland brännskadade är infektion och blodförgiftning. Brännskadepatienter utvecklar en kraftig, systemisk, inflammationsreaktion på grund av sin brännskada. Symtomen/fynden på denna inflammatoriska reaktion är i stort sett de samma som symtomen/fynden som patienter har vid allvarlig infektion eller blodförgiftning. Detta gör att vanliga symptom på blodförgiftning inte kan användas för brännskadade patienter och diagnostisera blodförgiftning hos brännskadade är svårt. Eftersom det är så svårt att skilja mellan 'vanlig' brännskadeinflammation och blodförgiftning behandlar man ofta med antibiotika 'för säkerhets skull'. När man använder antibiotika fel får man ofta följdproblem till exempel en selektering av mer resistenta mikrober hos patienten samt en ekonomisk belastning utan någon positiv effekt för patienten ifråga.

Hur går studien till?

Vi kommer i studien undersöka vilken typ av antibiotika (dos, behandlingstid) som har använts vid behandlingen av en brännskada och relatera detta till exempelvis ålder, kön puls, blodtryck, behov av organstöd, skadedatum, -typ, -djup och -behandling samt infektionsrelaterade provsvar (till exempel CRP, LPK, TPK, PCT). Svar på odlingar för bakterier och svampar kommer vi också att analysera.

I studien kommer man att analysera data på samtliga vuxna brännskadepatienter som behandlades vid Brännskadecentrum, Akademiska sjukhuset 2018-2023.

All patientrelaterad information kommer att vara anonym och hanteras konfidentiellt. Ingen utanför forskargruppen kommer kunna identifiera någon patient.

Vill du veta mer?

För mer information om studien och/eller om du som behandlats för brännskada vid Brännskadecentrum, Akademiska sjukhuset, under perioden 2018-2023 inte vill att din information används i studien vänligen kontakta studieansvarig:

Docent, Överläkare Fredrik Huss
Brännskadecentrum
Verksamhetsområde Plastikkirurgi och Käkkirurgi
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala
fredrik.huss@akademiska.se
018/611 00 00