Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Barns vård och hälsa

Ung flicka sitter vid skrivbord och tittar i mobilen

Sektionen för Barns vård och hälsa omfattar barnspecialistmottagningarna i länet, Centrala barnhälsovårdeni Region Uppsala samt barnskyddsteamet.

Mellan de olika verksamheterna sker ett nära samarbete.

Våra enheter

Barnspecialistmottagningarna i länet

Barnspecialistmottagningar i länet är en verksamhet där läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, mödra- och barnhälsovårdspsykologer, logoped och arbetsterapeut arbetar tillsammans. Vi finns nära våra patienter och har mottagningar i Enköping, Knivsta, Tierp, Uppsala och Östhammar.  

Till oss kommer barn och ungdomar upp till 18 år, men även blivande och nyblivna föräldrar. Hos oss utreder och behandlar vi barn och ungdomar i behov av medicinsk specialistkompetens inom områden såsom astma och allergi, mag-tarmsjukdomar, tillväxtproblem, långvarig smärta m.m. Våra psykologer arbetar med blivande och nyblivna föräldrar med psykisk ohälsa, samt med barn 0–5 år med psykisk ohälsa och/eller utvecklingsavvikelser. Vi har ett tvärprofessionellt teamarbete för barn och unga med viktproblem och för små barn med utvecklingsavvikelser.  Vi strävar efter att arbeta i team kring fler av våra patientgrupper.

Barnskyddsteamet

Barnskyddsteamet är en skyddad enhet inom sektionen för barns vård och hälsa. Barnskyddsteamet är ett multiprofessionellt team, som har särskild barnmedicinsk kompetens när barn och ungdomar far illa.

Teamet har en rådgivande roll i samhället, vi arbetar med kvalitetssäkring och samarbetar med andra sjukvårdsenheter och myndigheter. Vi har mottagning där vi träffar barn och ungdomar 0 tom 17 år. Barnskyddsteamet har bland annat utbildningsuppdrag, där alla professioner i teamet bidrar. Forskning är en viktig del i vår verksamhet. Alla dessa delar gör vårt arbete varierat och stimulerande.

Barnskyddsteamet är en remissinstans och hit remitteras barn och ungdomar 0 tom 17 år för uppföljning på olika sätt efter att de farit illa.

Sektionen för barns vård och hälsa med ingång via barnskyddsteamet har i uppdrag att erbjuda hälsoundersökning för barn och unga 0-17 år som vårdas utanför det egna hemmet. Hälsoundersökningarna utförs på begäran av socialtjänsten. Hälsofam är en modell för hälsoundersökningarna som omfattar medicinsk och psykologiskbedömning.

Centrala barnhälsovården i Region Uppsala

Vårt team består av administratör, barnhälsovårds-överläkare, logoped, psykolog och vårdutvecklare (specialistsjuksköterska).  Regionens ledning har gett oss i uppdrag att utveckla och kvalitetssäkra barnhälsovården (BHV) i Uppsala län.  I det ingår att stödja medarbetare och chefer på barnavårdscentralerna (BVC), konsulteras i psykosociala och medicinska frågor, genomföra utbildning, omvärldsbevakning, sprida information, leda, planera och genomföra projekt, samt att stödja implementering av nationella riktlinjer och kunskapsstöd.  
Vi är även remissinstans för regionala och nationella riktlinjer som berör BHV. Genom kvalitetsdata i journalföringen följer vi upp hur barnhälsovården i regionen fungerar och kommunicera resultat.  
Samverkan och samarbete sker med interna och externa aktörer och myndigheter, lokalt, regionalt och nationellt. Deltagande i barnhälsovårdens nationella nätverk och dess olika arbetsgrupper är en viktig del i vårt uppdrag. Detta för att varje region över tid ska bidra till och uppnå en jämlik barnhälsa liksom en jämlik och rättvis barnhälsovård av hög kvalitet nationellt. 

Special-BVC är en del av oss.  Här arbetar sjuksköterska, psykolog och barnläkare i team. Hos special-BVC kan familjer med barn 0-3 år få hjälp och stöd. 

De vanligaste orsakerna till kontakt med special-BVC är sömn- och matproblem samt kolik/skrikighet. Förutom patientarbete med familjeinriktning arbetar special-BVC med undervisning samt att utveckla nya arbetsmetoder inom barnhälsovården. 

Akademiska barnsjukhuset

Vår vision:

Med högkvalitativ vård, forskning och utbildning är vi ett ledande sjukhus för barn,
ungdomar och deras familjer.

Akademiska barnsjukhuset är ett sjukhus för barn och ungdomar.
Barnen som vårdas här är alltid i centrum och vårt omhändertagande
kännetecknas av värme och trygghet.

 Läs mer om vår vård, forskning och utbildning