Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Barn- och ungdomspsykiatri - för vårdgivare

Barn- och ungdomspsykiatrins uppdrag är att genom diagnostik och behandling bota eller lindra allvarlig psykisk sjukdom hos barn och ungdomar, och därigenom öka deras funktion och/eller minska deras symtombelastning.

Till dig som är remittent

Den som i sin profession träffar ett barn eller ungdom upp till 18 år kan skriva remiss till BUP. BUP ställer inte krav på att en specifik profession ska remittera menför att acceptera remissen måste det framgå en psykiatrisk frågeställning och en beskrivning om varför barnet eller ungdomen är i behov av bedömning inom specialistnivå (BUP).

I en remiss är det därför viktigt att det finns beskrivningar som visar att symtomen inte tydligt kan förklaras av brister i anpassning av exempelvis skolinsatser eller brister av insatser från socialtjänst när det gäller psykosociala riskfaktorer. Det är också viktigt att det i beskrivningen framgår om insatser eller åtgärder har testats och hur dessa har fungerat.

BUP har en remissbedömningsgrupp som går igenom och bedömer varje inkommen remiss så tänk på att i remissen tydligt beskriva barnet/ungdomens funktionsnivå, största problembeteenden och de svåraste symtom. Använd BUPs remissmall så får du stöd i att beskriva barnets situation, så ökar möjligheten för remissbedömningsgruppen att göra en bra bedömning.

För gruppen barn och ungdomar med neuropsykiatriska frågeställningar finns en länsgemensam rutin för ansvars- och uppdragsfördelning mellan Region Uppsala och länets kommuner. Samverkan vid Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) (pdf).

Remisser och egen vårdbegäran

Det är viktigt att det i remissen så noga som möjligt framgår:

  • Vilka symtom och problembeteenden som barnet eller ungdomen har
  • I vilka miljöer symtomen och problembeteenden uppkommer (till exempel skola, hem, fritid)
  • På vilket sätt barnet eller ungdomen har betydande kvarstående svårigheter trots att anpassningar och stödinsatser gjorts av exempelvis skola eller socialtjänst
  • På vilket sätt det finns skäl att fördjupa utredning och insatser från sjukvården, BUP/specialistnivå
  • Vilken psykiatrisk frågeställning ni har
  • Om det finns självmordstankar eller självskadebeteende

Hos ett barn eller ungdom där funktionsnivån ändå är relativt hög, barnet klara sitt vardagsliv ganska bra, så finns det andra insatser att sätta in innan remiss skrivs till BUP, exempelvis barn- och ungdomspsykologerna i länet, ungdomsmottagning eller elevhälsa, vissa kommuner har samtalsmottagningar.

Välkommen att skicka remiss, om du har frågor kring eller vill ha stöd i hur du skriver en remiss så kontakta BUP:s telefonrådgivning.

Remisser skickas till:
Remissbedömningsgruppen barn- och ungdomspsykiatri
Kungsgatan 38
751 85 Uppsala

BUP:s remissbedömningsgrupp

Remisser som kommer till BUP registreras och bedöms av BUP:s remissbedömningsgrupp. Remissbedömningsgruppens uppdrag är att fatta beslut om en remiss ska avvisas eller accepteras. Egenremisser och remisser från exempelvis husläkare, ungdomsmottagning eller skola bedöms på samma sätt. Det är allvarlighetsgraden i psykiatriska symtom, psykiatriska tillstånd och funktionsnivå som är avgörande om en remiss avvisas eller accepteras.

Remisser accepteras när vårdbehovet bedöms vara så stort att det kräver specialistvårdens insatser. Remissvar skickas till den som skickat in remissen när beslut är fattat.

I perioder av hög efterfrågan eller hög arbetsbelastning prioriteras de barn och ungdomar med allvarlig situation först.

Vill du arbeta hos oss?

Då är du välkommen att kontakta någon av nedanstående personer för att få mer information.

Anne Bornebrink
Sektionsadministratör
018-611 22 21
anne.bornebrink@akademiska.se

Carina Abrahamsson
Sektionsadministratör
018-611 25 25
carina.abrahamsson@akademiska.se

Julija Falkman
HR-partner
018-617 00 32
julija.falkman@regionuppsala.se

 Lediga tjänster

Forskning och utvecklingsarbeten

Forskargruppen inom barn- och ungdomspsykiatri studerar utveckling av psykisk sjukdom hos barn och ungdomar, hur den ska kunna identifieras och behandlas. 

Läs om våra forskningsprojekt här: