Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Könsidentitets­mottagningen

1177

E-tjänster

Här kan du göra dina ärenden dygnet runt. Logga in för att se vilka e-tjänster vår mottagning erbjuder.

 Logga in på 1177

Telefon

018-611 21 06

Telefontider
Måndagar 8-9
Tisdagar 13-14
Torsdagar 8-9

Besöksadress

Akademiska sjukhuset, Ingång 10

 Hitta till ingång

Det kön man själv känner sig som kallas för könsidentitet. Könsinkongruens innebär att ens könsidentitet och det registrerade könet inte stämmer överens. Könsdysfori innebär att må dåligt på grund av könsinkongruens. Vi erbjuder utredning för könsdysfori och vid behov könsbekräftande behandling för vuxna. För ungdomar under 18 års ålder kan könsbekräftande behandlingar erbjudas i undantagsfall. Könsdysforiutredningar erbjuds alla som upplever könsdysfori, oavsett om könsidentiteten är kvinna, man eller något annat till exempel icke-binär eller agender.

Aktuella väntetider

Just nu har könsidentitetsmottagningen långa väntetider, vilket vi beklagar. Nedan presenteras hur länge de som kallas nu har väntat, vilket innebär att väntetiden kan komma att ändras utifrån mottagningens förutsättningar. Väntetiderna påverkas bland annat av våra personalresurser men kan även komma att påverkas av nationella beslut om hur könsdysforivården ska organiseras. Vi arbetar kontinuerligt för att korta väntetiderna.

Om du mår dåligt eller har svårt att klara av det du behöver i din vardag rekommenderar vi att du söker hjälp via din vårdcentral, psykiatrin eller socialtjänsten där du bor. Om du behöver akut hjälp rekommenderar vi att du hör av dig till din närmaste psykiatriska akutmottagning.

Barn och ungdomar som var under 17 år när remissen skickades och som ännu inte hunnit fylla 18 år.  

De som kallas till nybesök nu har väntat cirka 2,5 år från remissdatum. 

Ungdomar som var 17 år när remissen skickades, liksom unga vuxna som var under 17 år när remissen skickades och därefter har fyllt 18 år under väntetiden. 

De som kallas till nybesök nu har väntat cirka 3,5 år från remissdatum. Kapaciteten att ta emot dessa patienter för nybesök är för närvarande begränsad.

Vuxna som var över 18 när remissen skickades. 

De som kallas till nybesök nu har väntat cirka 4,5–5 år från remissdatum. Kapaciteten att ta emot dessa patienter för nybesök är för närvarande begränsad.

Att söka vård hos oss

Vi träffar både barn, ungdomar och vuxna.

För att komma till oss behövs en remiss från annan vårdgivare eftersom viss vård vid könsdysfori, däribland könsdysforiutredning, räknas som specialistvård. Vem man ska ta kontakt med för remiss till mottagningen varierar beroende på var man bor (se nedan). Mottagningen tar inte emot egen vårdbegäran.

För att remissen ska accepteras krävs en beskrivning av upplevd könsdysfori enligt remissmall och en allmänpsykiatrisk/allmän barnpsykiatrisk bedömning.

Boende i Region Uppsala

För dig som är under 18 år går remissen via Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) för att säkerställa att en allmän barnpsykiatrisk bedömning har genomförts. Du som söker remiss för könsdysforiutredning kan kontakta till exempel en ungdomsmottagning, En väg in för barn och ungdomar med psykisk ohälsa eller din vårdcentral. Därefter kompletteras bedömningen vid BUP om behov finns. Har du en pågående vårdkontakt kan du be denna om remiss.

För dig som är över 18 år ska remissen till könsidentitetsmottagningen komma från läkare eller psykolog. Har du en pågående vårdkontakt kan du be denna om remiss. Har du inte en sådan kan du kontakta till exempel din vårdcentral eller ungdomsmottagning.  

Boende i annan region

För dig som bor i annan region än Region Uppsala ska remissen komma från läkare eller psykolog vid psykiatrisk mottagning alternativt psykiater vid annan mottagning. Remiss kan även skickas av könsdysforisamordnare i de regioner där sådan finns, undersök hur det ser ut i just din region. Har du en pågående vårdkontakt inom psykiatrin kan du be denna om remiss.

Har du frågor om remiss till könsidentitetsmottagningen rekommenderar vi i första hand att du tar kontakt med vårdgivare i din region, du kan också ringa vår mottagning.

Vårdgivare

För dig som vårdgivare och remittent finns mer information i rutindokumentet. Där finns även vår remissmall.
Rutindokument - Samverkan könsidentitetsmottagningen i Uppsala och inremitterande regioner (pdf) 

Nationell högspecialiserad vård (NHV), vårdområde könsdysfori

Akademiska sjukhuset har fått förtroendet att i samarbete med Region Stockholm bedriva nationell högspecialiserad vård gällande viss vård vid könsdysfori. Socialstyrelsen beskriver att målet med nationell högspecialiserad vård är att hälso- och sjukvårdens kunskap, kvalitet och patientsäkerhet ska utvecklas och förbättras samtidigt som resurserna används på ett effektivt sätt.

 

Inför besöket

Besök vid könsidentitetsmottagningen kan genomföras som videobesök eller mottagningsbesök. Vilken typ av besök som du är kallad till framgår av kallelsen. Första besöket hos oss brukar vara ett mottagningsbesök, och sker på Akademiska sjukhuset i Uppsala, psykiatrins hus, ingång 10. När du kommer anmäler du dig i receptionen på 1A och väntar därefter i väntrummet. Ta med legitimation. Videobesök sker i appen “Min hälsa”. Om ett videobesök ska genomföras får du information om hur det går till tillsammans med kallelsen. 

Det är tyvärr inte möjligt att registrera annat namn än folkbokföringsnamnet. Därför skickas kallelser och annan post i det namn som finns i folkbokföringen. När kontakten med mottagningen påbörjas kommer du att få ange vilket namn och pronomen du föredrar, och detta kommer därefter att användas i kontakten, liksom i journalföring. Det är viktigt att du känner dig respekterad för den du är och att du känner dig delaktig i vården.  

Hör av dig så tidigt som möjligt om du inte har möjlighet att komma på en bokad tid. Enligt regionens rutin faktureras besök som ombokas senare än 24 timmar innan besöket. Om du ombokar ett besök finns det risk för lång väntetid till nästa besök. Om du flyttar eller byter telefonnummer behöver du meddela oss dina nya kontaktuppgifter. Om du under väntetid eller under pågående utredning/behandling flyttar till en annan region behöver du själv kontakta psykiatrin i din nya hemregion för att be dem skicka betalningsförbindelse till könsidentitetsmottagningen. 

Av- eller ombokning kan ske via mottagningstelefonen, 018-611 21 06, eller via 1177.se 

Utredning

Utredning vid könsdysfori syftar till att utforska individens upplevelse av könsidentitet och kroppsuppfattning samt bedöma om upplevelsen överensstämmer med könsdysfori/könsinkongruens.  Syftet med utredningen är inte att överpröva din könsidentitet utan att utreda vilka insatser som kan gynna ditt välbefinnande oavsett om det är könsbekräftande behandling eller andra insatser. Under utredningen utforskar vi olika sätt att hantera och leva med sin könsdysfori, där det ibland blir aktuellt med könsbekräftande behandling. Vi utforskar då upplevt behov av, och förväntningar på, eventuella könsbekräftande behandlingar och ger information om effekter och begränsningar.

Under utredningen undersöks också om det finns andra bekymmer eller svårigheter som du kan behöva hjälp med. Det finns inga sjukdomar eller tillstånd som definitivt hindrar att könsdysforidiagnos fastställs. Däremot kan det ibland behövas övriga behandlande eller sociala insatser för att man ska ha en tillräckligt stabil situation för att kunna fatta livsavgörande beslut och kunna genomgå könsbekräftande behandlingar. Vid behov kan Könsidentitetsmottagningen vara behjälplig för remisser till annan behandling, eller kontakt med olika instanser för stöd. Stöd inom ramen för könsdysforiutredningen erbjuds också, t.ex stödsamtal om sådant du upplever utmanande gällande t.ex. identitet, bemötande, social transition eller framtid. Anhörigsamtal erbjuds alltid för dig som är över 18 år. I vårdplanering för personer under 18 år behöver vårdnadshavare eller annan utsedd företrädare för barnet/ungdomen delta.  

Utredningstiden är individuell och pågår så länge som det behövs för att kunna ta ställning till eventuell könsdysforidiagnos och vårdbehov. Inga utredningar inleds innan påbörjad pubertet men det finns ingen nedre åldersgräns för att kontakta mottagningen för information och rådgivning. 

Socialstyrelsen har nyligen kommit med nya riktlinjer kring vård för barn och unga med könsdysfori. Detta innebär bland annat att könsbekräftande hormonella behandlingar innan 18 års ålder endast kan erbjudas i undantagsfall. För mer information, vänligen se på Socialstyrelsens hemsida www.socialstyrelsen.se 

Kontaktuppgifter

  • Endokrin- och diabetesmottagningen: 018-611 43 87 
  • Kvinnosjukvården: 018-611 57 05 
  • Logopedmottagningen: 018-611 53 20 
  • Plastikkirurgmottagningen: 018-611 94 61 
  • Öron näsa hals (foniatri): 018-611 53 53 

Hur går det till på mottagningen?

Filmen visar hur det går till när du kommer till könsidentitetsmottagningen för barn- och ungdom första gången och hur du hittar till ingång 10 och mottagningen.

Filmen visar hur det går till när du kommer till könsidentitetsmottagningen för barn- och ungdom första gången och hur du hittar till ingång 10 och mottagningen.