Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Oral medicin/sjukhustandvård

Enheten för oral medicin/sjukhustandvård svarar för utredning, diagnostik av oralmedicinska tillstånd samt behandling av infektionstillstånd i munhålan på svårt sjuka patienter vid Akademiska Sjukhuset. Patienterna kommer alltid på remiss från såväl externa som interna vårdgivare. 

Vad arbetar vi med? 

Vi har specialistkompetens och långvarig erfarenhet av att behandla patienter där infektionsfrihet har betydelse för sjukdom och/eller medicinsk behandling. Arbetet innebär kirurgiska och oralmedicinska överväganden samt behandlingar på patienter som är infektionskänsliga eller svårt medicinskt sjuka. 

De vanligaste utredningarna gäller patienter med/inför behandling av: 

  • Maligna blodsjukdomar
  • Huvud-halscancer
  • Hjärtsjukdomar
  • Munslemhinneförändringar
  • Organtransplantationer
  • Cytostatikabehandling
  • Intravenös bisfosfonatbehandling
  • Inneliggande patienter med akuta besvär. 

Verksamheten är integrerad i den högspecialiserade sjukvården vid Akademiska sjukhuset. Vi deltar i ronder och vårdplaneringsmöten tillsammans med sjukvården samt ingår i det rekonstruktionsteam som utreder, behandlar och rehabiliterar patienter med tumöreri huvud/hals området. 

Oral medicin/sjukhustandvården erbjuder i samråd med ansvarig doktor medicinska högriskpatienter som kräver sjukhusets resurser tandvård under narkos eller intravenös sedering. 

Patienterna återremitteras efter behandling till ordinarie tandläkare för fortsatt omhändertagande. 

Patientkostnader 

Merparten av utredning och tandvårdsbehandling är led i sjukdomsbehandling och debiteras enligt sjukvårdstaxa. Övriga fall debiteras enligt tandvårdstaxa. Läs mer på respektive länk:  

Utbildning 

Teamet medverkar i utbildning på grund och specialistnivå samt fungerar som konsulter för tandvårdsteam inom Akademiska sjukhusets upptagningsområde. 

Våra samarbetspartners 

Öron-, näs- och halskliniken 
Onkologkliniken 
Kardiologkliniken 
Hematologkliniken 
Infektionskliniken 
Tandläkare och specialister internt/extern