Barn- och ungdomspsykiatrisk ätstörningsavdelning NHV 2 A

1177

E-tjänster

Här kan du göra dina ärenden dygnet runt. Logga in för att se vilka e-tjänster vår mottagning erbjuder.

 Logga in på 1177

Telefon

018-61 74 240

Besök oss

Öppettider
Mån - Fre 8-16

Besöksadress

Akademiska sjukhuset, ingång 10

 Hitta till besöksadress

Barn- och ungdomspsykiatrin i Region Uppsala har uppdrag från Socialstyrelsen att tillhandahålla nationell högspecialiserad vård (NHV) för viss vård vid svårbehandlade ätstörningar. 

För att kunna vårdas inom NHV krävs remiss från ordinarie vårdgivare på specialistvårdsnivå. Vården riktar sig till dig som patient med en bekräftad ätstörning där flera behandlingar har genomförts varav minst en av behandlingarna ska ha skett i dagvård eller heldygnsvård, utan ett tillfredställande resultat.

Vad händer hos oss?

Behandling hos oss föregås alltid av tid med förberedelser där vi träffar dig som patient och vårdnadshavare vid flera tillfällen. Vi önskar även att remittent eller ordinarie behandlare deltar i denna bedömnings-och planeringsprocess och därför efterfrågar vi samtycke till informationsutbyte. Syftet med bedömningsprocessen är att hitta en gemensam problemformulering och nå ett gemensamt syfte för vården. Om avståndet till oss inte möjliggör fysiskt besök kommer bedömningsprocessen ske digitalt.

Behandlingen

Både patient och vårdnadshavare är aktiva i behandlingen hos oss tillsammans med vårt team bestående av barnpsykiater, psykolog, psykoterapeut, kurator, dietist, fysioterapeut, sjuksköterskor, undersköterskor, skötare och barnläkare vid behov. Vi önskar inkludera hela familjen i behandlingen i den mån det bedöms hjälpsamt och görbart.

Vården baseras på olika insatser från teamet och styrs av den individuella vårdplanen. Vi erbjuder i första hand familjebaserad behandling (FBT), men kognitiv beteendeterapi med en särskilt anpassad metod för ätstörningar (KBT-E) och radikalt öppen dialektisk beteendeterapi (RO-DBT) kan även vara aktuellt. Meningsfulla aktiviteter samt sjukhusskola utgör även viktiga delar av behandlingstiden. Behandling hos oss sker under 12 veckor, om inte annat planerats i den individuella vårdplanen, och sker under dagtid måndag-fredag. Patienthotell är aktuellt för de patienter och vårdnadshavare som har längre restid.

Vi planerar veckovisa uppföljningar under hela behandlingen med dig som patient, vårdnadshavare och remittent för att se att behandling fortlöper enligt vårdplan och har önskad effekt. Vid icke önskad effekt tar vi gemensamt beslut om att behandlingen ska avbrytas. Mot slutet av behandlingen görs en planering för hur fortsatt behandling hos ordinarie vårdgivare ska se ut. Cirka 12 månader efter behandling gör vi en uppföljning tillsammans med er för att följa upp måendet och att den efterföljande behandlingen har fungerat. Vid behov kan boosters, korta behandlingsinsatser, erbjudas.