Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Du som ska få strålbehandling

På sektionen för onkologi (onkologen) är vi specialister på icke-kirurgisk behandling av cancersjukdomar, däribland lungcancer. För dig som fått diagnosen lungcancer erbjuder vi flera behandlingsmöjligheter som ofta inkluderar strålbehandling, ibland i kombination med cytostatika.

Vissa mindre vanliga former av lungcancer där en specifik genetisk förändring har identifierats i cancercellerna kan istället behandlas med så kallade målriktade läkemedel. Dessa kan ges endera på onkologen eller på lungkliniken. På onkologen bedrivs ett stort antal läkemedelsstudier och om någon pågående studie är aktuell för din typ av lungcancer kommer du att tillfrågas om deltagande, vilket är frivilligt.

Vilka möter jag vid mitt besök

Vi är fyra läkare samt en kontaktsjuksköterska som arbetar specifikt med lungcancer på onkologen. Dessutom kommer du sannolikt att träffa sjuksköterskor och läkare på strålbehandlingsavdelningen under vårdtiden hos oss, samt sjuksköterskor på dagvårdsavdelningen. Om du skulle behöva bli inlagd en period på någon av våra vårdavdelningar 78B eller 78C kommer du även att träffa avdelningens läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Om du deltar i en klinisk läkemedelsstudie kommer du att ha mycket kontakt med den forskningssjuksköterska som är ansvarig för din prövning

Vi läkare som arbetar på sektionen för onkologi är specialister i onkologi. Ofta har även blivande specialister inom onkologi och lungmedicin tjänstgöring hos oss under handledning av oss specialister. Vi arbetar i team och diskuterar utredning och behandling löpande samt under de obligatoriska multidiciplinära konferenserna. Vi eftersträvar, men kan inte garantera, kontinuitet i läkarkontakten. Den läkare du möter är inläst på din situation och ska vid osäkerhet ha diskuterat ert möte med kollegor inför besöket.

Inom lungcancerteamet arbetar även blivande specialistläkare under handledning av specialist, kontaktsjuksköterska samt forskningssjuksköterska.

Olika typer av strålbehandling

Olika typer av strålbehandling kan bli aktuella för dig som drabbats av lungcancer. Behandlingens längd och omfattning avgörs efter att vi tagit ställning till dina utredningsresultat, inklusive röntgen och lungfunktionsbedömning och först efter att någon av våra läkare träffat och samtalat med dig och bedömt i vilken grad din lungcancer påverkar dig. Vi tar även hänsyn till vilket sjukdomsförlopp som kan förväntas hos just dig.

Strålbehandling i botande syfte

Om din tumör är väl avgränsad i den ena lungan och utan spridning till lymfkörtlar eller andra organ vet vi att strålbehandling ger en god chans till bot. Ofta ger vi i en sådan situation så kallad precisionsstrålbehandling (även kallad stereotaktisk strålbehandling). Då ges en hög stråldos mot lungcancern med snäv marginal, vanligen vid tre tillfällen under en och samma vecka (varannan dag). Det behandlade området i lungan förstörs då, samtidigt som huvuddelen av den friska lungan undgår radioaktiv strålning. För personer som på grund av andra samtidiga kroniska sjukdomar eller hög ålder skulle riskera allvarliga komplikationer av en canceroperation är precisionsstrålbehandling ofta ett bra alternativ för att bli botad.

Kombinerad strålbehandling och cytostatika

Om du drabbats av en större tumör i lungan eller om din lungcancer hunnit sprida sig till lymfkörtlar mellan lungorna ges istället strålbehandling i ett sträck under 7 veckors tid, måndag till fredag. Ofta kombineras strålbehandlingen då med cytostatika (också kallat cellgifter), det vill säga cancerskadande läkemedel som ges som dropp på vår dagvårdsavdelning eller som du tar själv som tablett enligt ett särskilt schema. Cytostatika kan ges var 3:e vecka eller, mer sällan, varje vecka. Vid kombinerad strålbehandling och cytostatika inleds behandlingen ofta med cytostatika varefter ytterligare två omgångar (kurer) cytostatika ges efter 3 respektive 6 veckor samtidigt med strålbehandling.

Under behandlingen träffar du varje vecka läkare, sjuksköterska och dietist på vår strålrond där syftet är att hjälpa dig med biverkningar och att klara av den ofta krävande kombinationsbehandlingen.

Vanliga biverkningar inkluderar sväljsvårigheter och viktnedgång (vid strålning mot lymfkörtlar nära matstrupen), svaghetskänsla, och ibland illamående eller infektioner. Målsättningen med kombinerad strålbehandling och cytostatika är att försöka bota cancersjukdomen. Risken för återfall är i denna situation dock betydande.

Tidigast 2 månader efter avslutad strålbehandling går det att i någon mån bedöma i vilken utsträckning tumören svarat på behandlingen. Oftast görs då en så kallad PET-röntgen, av samma slag som gjorts under utredningen av din sjukdom. Ingen röntgenmetod kan idag säkert säga om behandlingen lett till bot av lungcancern. Du kommer därför att behöva komma på regelbundna läkarbesök samt genomgå upprepade röntgenundersökningar under 5 års tid efter avslutad behandling.

Strålbehandling för att lindra symtom

Om din sjukdom är alltför omfattande för att botande behandling ska vara möjlig kan strålbehandling mot bröstkorgen ändå ge god lindring av symtom, som till exempel andfåddhet. Om du drabbats av metastaser (dottertumörer) i skelettet kan strålbehandling ge mycket god smärtlindring. Behandlingen ges då under en eller några få dagar, den smärtlindrande effekten kommer sedan vanligtvis efter några veckor och kan hålla i sig under lång tid. Behandlingen kan ofta upprepas om smärtorna återkommer. Om du drabbats av hjärnmetastaser kan strålbehandling mot huvudet minska symptomen och skjuta upp försämringen av ditt allmäntillstånd.

Behandling av återfall eller primärt spridd lungcancer

Om du drabbats av ett återfall efter tidigare behandling för lungcancer, eller om metastaser uppdagas i samband med att du utreds för första gången är bot av sjukdomen nästan aldrig möjligt. Behandling med cytostatika, antikroppar, målriktade läkemedel eller strålning syftar i denna situation till att bromsa sjukdomen och minska dess symptom och effekter på livskvaliteten.

En stor del av verksamheten på både onkologen och på lungavdelning 50E är inriktad på sådan fördröjande cancerbehandling och möjligheterna är ofta goda att lyckas hejda sjukdomsförsämringen under en period. Många läkemedelsstudier vänder sig till patienter i detta skede av sjukdomen. Medan vissa som drabbas kan leva med sin sjukdom under en lång tid handlar det för andra drabbade om ett snabbare sjukdomsförlopp.

I en sådan situation är vi måna om att tillsammans med dig lägga upp bästa möjliga behandlingsplan utifrån just dina förutsättningar och önskemål. Behandlingen kan innebära att du erbjuds cytostatika, antikroppsbehandling eller målriktade läkemedel, där behandlingsförslaget baseras på din tumörtyp och ditt allmänna mående. Behandlingen kan ges antingen på onkologens dagvårdsavdelning (ODA) eller på lungklinkens dagvård på avdelning 50E. Mer information om cytostatikabehandling finns på sidan Du som ska få cytostatika.

Rökningens roll vid behandling

Att sluta röka kan både ge stora hälsovinster och påverka resultatet av strålbehandling. Rökare har generellt sämre syresättning i kroppen än icke-rökare. Syrebrist i tumörens celler kan vara orsaken till att strålbehandling har sämre effekt hos rökande patienter, då syrefattiga celler påverkas mindre av strålbehandling.

Vid strålbehandling i botande syfte kan ett rökstopp minska biverkningar som hosta och slem, samt minska risken för återfall och öka chanserna till överlevnad.