Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Stamning/skenande tal

Vad är det?

Stamning är en störning i talets rytm där individen vet vad han vill säga men för ögonblicket hindras av ofrivilliga repetitioner, ljudavbrott (blockeringar) eller ljudförlängningar. Man kanske fastnar på en stavelse och upprepar den flera gånger innan man kommer vidare. Andra exempel på hur stamning kan låta är när det blir "tvärstopp", en så kallad blockering, eller så kan vissa ljud förlängas som i f-f-f-fågel.

Ibland leder svårigheterna till att man undviker besvärliga situationer, byter ut ord eller helt undviker att tala. Rädslan för att stamma kan göra att man får dåligt självförtroende och skäms för att tala i olika situationer. Stamning kan därför ses som ett funktionshinder.

Vad gör logopeden?

En logoped gör en bedömning för att fastställa att en person stammar. Eventuell behandling får sedan olika inriktning beroende på ålder och individuella behov hos den som stammar.

Ett mål med behandlingen är att våga prata, med eller utan stamning. Arbete med talrädsla och skamkänslor är viktiga inslag i terapin. Ett annat mål är att hitta ett mjukare sätt att tala och man använder olika taltekniker för att stamningen inte ska utgöra ett hinder för kommunikationen.
Stammar ditt barn?

Många förskolebarn har perioder med ojämnt tal och upprepningar utan att för den skull ha en begynnande stamning. Talet måste hos vissa barn ha en förberedelsetid innan det fungerar helt flytande. "Riktig" stamning debuterar i förskoleåren och kan vara svår att särskilja från normala småbarnsupprepningar.
Det finns en rad varningstecken som kan tyda på att barnet har en riktig stamning.
Man bör söka hjälp om:

  • Man som förälder känner stark oro eller har frågor kring barnets stamning.
  • Barnet visar talrädsla och undviker att tala.
  • Barnet kämpar med ord eller visar varierande grad av spänning och ansträngning i talet.

Hur kommer man i kontakt med logoped?

Du kan antingen söka direkt till mottagningen själv utan remiss eller via remiss från hälso- och sjukvården. Du kan också skicka en egen vårdbegäran via 1177.se. Vi hjälper dig på logopedmottagningen i Svartbäcken.

Bra att veta

För personer som stammar och andra intresserade av stamning finns en intresseförening med lokalföreningar ute i landet. Information kan fås genom Svenska Stamningsföreningars Riksförbund, Box 9514, 102 74 STOCKHOLM, tel 08-720 61 12.