ADHD

Här kan du läsa om de behandlingsformer som finns vid ADHD.

Arbetsterapeutisk behandling

Arbetsterapeuten arbetar med insatser tillsammans med patienten som förbättrar dennes förmåga och utförande i dagliga livets aktiviteter, inom hemliv, arbete/studier och fritid. De arbetsterapeutiska insatserna kan ges både individuellt och/eller i grupp.

Insatserna innefattar bland annat

  • Strategier för struktur i vardagen och anpassning av miljö genom att skapa rutiner och regelbundna vanor, veckoplanering och scheman, tidsplanering, checklistor, rutiner och förutsättningar för ordning i hemmet.
  • Förskrivning av kognitiva hjälpmedel och rekommendation av produkter från öppna marknaden till stöd för daglig struktur, minne, planering, tidsuppfattning och start/avslut av aktivitet.
  • Instruktion, träning och uppföljning i att genomföra och bibehålla strategier och använda hjälpmedel.

Kuratorsbehandling

Kuratorn är i förhållande till patienten vägledare i frågor som rör ekonomi, bostad, studier, arbete/sysselsättning och familj. Detta innebär att vara en länk till försäkringskassan, arbetsförmedlingen, CSN samt kommunens olika hjälp- och serviceresurser och samordna nätverksmöten.

Inom det egna teamet är kurator samordnare av rehabiliteringsärenden till försäkringskassan och arbetsförmedlingen. Utöver detta kan kurator erbjuda ett begränsat antal samtal som krisstöd och/eller anhörigstöd.

Medicinsk behandling

Läkare och sjuksköterskor ingår i den medicinska behandlingsdelen av verksamheten och ansvarar för information, insättning och uppföljning av läkemedel (framförallt centralstimulerande). I uppföljningen ingår bland annat kontroll av blodtryck, puls och vikt, uppföljning av effekt och eventuella biverkningar av läkemedel, samt urinscreening och blodprovstagning. I arbetet ingår även bedömning och behandling av eventuell samsjuklighet.

Läkarna är medicinskt ansvariga och har förskrivningsrätt av läkemedel samt utfärdar medicinska intyg vid behov.

Psykologisk behandling

Har man en neuropsykiatrisk diagnos är det mycket vanligt att man även har andra psykiatriska problem; till exempel depression och ångestsjukdomar.

Det neuropsykiatriska funktionsnedsättningen kan påverka hur symtomen ser ut och möjlighet till återhämtning. Behandlingspsykologerna arbetar med bland annat denna samsjuklighet samt gör bedömningar inför psykologisk behandling på enheten. Utifrån detta kan insatserna vara gruppbehandling kognitiv beteende terapi (KBT) för ADHD, Internetbaserad KBT-behandling, kompletterande psykoedukation/funktionshinderkunskap till patienten om funktionsnedsättningen, samt i vissa fall även KBT-behandling individuellt för samsjuklighet.

Läs mer om ADHD