Arbeta som barnmorska på Akademiska sjukhuset

Om oss

Som barnmorska på obstetriken kan du arbeta på förlossningsavdelningen, BB-avdelningen och/eller obstetriska specialistmottagningarna. Mottagningarna innefattar ultraljudsmottagning, akut obstetrisk bedömningsmottagning, induktionsmottagning, specialistmödravård, auroramottagning, BB på väg/BB-vård i hemmet, återbesöksmottagning samt amningsmottagning. I mitten av september startade vår akutmottagning för gynekologi och obstetrik (AGO).

Vår förlossningsavdelning har tretton så kallade universalrum, varav två av rummen är nyrenoverade och utrustade med badkar. Om du vill jobba på vår förlossningsavdelning och har erfarenhet eller intresse av vattenfödsel så ser vi det som mycket positivt. Vi är stolta och glada över att kunna erbjuda de födande detta alternativ. 
 
På vår BB-avdelning har vi både gravida kvinnor och nyblivna familjer. Vi ansvarar också för vården av måttligt sjuka barn i ett nära samarbete med neonatalavdelningen. Den genomsnittliga vårdtiden på sjukhus är kort och en stor del av BB-vården sker hemma och vården av kvinnorna och barnen sköts då av barnmorskorna på BB på väg.

AKS0048_CITATDESIGN_Facebook_Angelina_1200x6284.jpg

Så är läget hos oss just nu

Förlossningsvården är ansträngd på många håll i Sverige. Så också hos oss. Vi behöver helt enkelt bli fler medarbetare för att kunna arbeta på det sätt som vi vill. Många av oss är trötta efter en ansträngande period, samtidigt brinner vi för vårt yrke och gör allt för att kunna erbjuda familjerna den bästa vården. Vi jobbar för att kunna ha en barnmorska per aktiv förlossning, så att kvinnan känner sig trygg med en hög barnmorskenärvaro. För det är när vi får rätt förutsättningar som vi barnmorskor kan ge rätt vård och arbeta på toppen av vår kompetens. 

Hur jobbar vi med de utmaningar som finns?

Hos oss tror vi mycket på kommunikation och samarbete – vår erfarenhet är att det är väldigt viktigt för att komma vidare i svåra situationer. Vi arbetar för att utöka antalet medarbetare för att på så sätt skapa en bättre arbetssituation och kunna erbjuda patienten en god förlossningsupplevelse. Vårt mål är en hög barnmorskenärvaro både under och efter födseln.

Vi jobbar för att kunna utöka antal platser för barnmorskestudenter för att på så vis kunna utbilda fler. Det är hela tiden en balansgång för att inte handledningen i sig ska bli alltför belastande för de som handleder, men vi lägger stor vikt vid att kunna ge en bra utbildning för våra blivande kollegor.

Chefer och bemanningsassistenter jobbar stenhårt för att alla pass ska vara fullbemannade, de är helt otroliga på att lösa luckor och gör allt de kan för att inte behöva tvinga in ledig personal. Det är inte alltid vi lyckas, men utan dem hade vi inte haft den täckning i passen som vi har. Och det hade definitivt inte gått utan vår lojala personal. Sammanfattningsvis jobbar vi alla för att förbättra situationen för våra medarbetare och samtidigt erbjuda en god vård för alla våra patienter.

- Hanna Waernér, biträdande verksamhetschef inom kvinnosjukvården 

Så vill vi jobba inom förlossningsvården:

Vårt mål är en frisk kvinna, ett friskt barn och en positiv förlossningsupplevelse. 

Individen och familjen i centrum 

Vi erbjuder individuell och familjecentrerad vård genom att uppmärksamma föderskans önskningar och behov. 

Vi är inte främmande för nya arbetssätt 

Vi var tidiga med att införa eftervård i hemmet och har sedan 1990 ett utvecklat BB på väg-team som besöker familjerna.  

I samband med en renovering av två förlossningsrum fick vi möjlighet att sätta in badkar i förlossningsrummen vilket kompletterat vår arsenal av verktyg för att stötta kvinnan under födandet. Sedan sommaren 2021 kan vi erbjuda vattenfödsel för de kvinnor som önskar och har förutsättningarna.  

Vi arbetar också för att separera sluten- och öppenvård. I mitten av september i år öppnade vår akutmottagning för gynekologi och obstetrik där vi kan ta emot de patienter som söker jourtid och som tidigare kom till förlossningen. Att man som barnmorska på förlossningen kan koncentrera sig på de födande tror vi är ett framgångskoncept.  

Forskning och utveckling är en integrerad del av vården 

Akademiska sjukhuset är ett universitetssjukhus och det ingår i vårt uppdrag att utveckla vården och utbilda framtidens vårdpersonal. Hos oss genomförs ständigt olika forskningsstudier som syftar till att utveckla framtidens förlossningsvård. 

Vi vill alltid göra vården bättre 

Vi har ett lärande arbetssätt och jobbar med ständiga förbättringar. På förlossningen följer vi kvalitetsdata i realtid och kan därför snabbt se hur det går för oss och vad vi behöver förbättra. 

Teambaserat arbete 

Hos oss jobbar barnmorskan och undersköterskan tillsammans i ett par. Patienten är en självklar del av teamet och ska vara delaktig i sin egen vård. I teamet ingår läkare och även andra professioner så som fysioterapeuter, kuratorer och många andra.

AKS0048_CITATDESIGN_Facebook_Luzmila_1200x6285.jpg

Rotationstjänstgöring

Hos oss har rotationstjänster varit en del av vårt koncept under lång tid. Inom kliniken ser vi att kompetensen hos barnmorskorna blir bredare och patienterna får en bättre kontinuitet om vi har en större känsla av gemensam arbetsplats. Vi har också rotationer mot några av barnmorskemottagningarna i länet. Det skapar en ökad förståelse mellan vårdformerna inom vårdkedjan graviditet-förlossning-eftervård och patienternas upplevelse av kontinuitet och trygghet tror vi spelar stor roll. Dessa rotationer har sett lite olika ut över tid och vi strävar efter att vara flexibla för olika lösningar och upplägg då vi ser att det finns ett behov av det.  

Arbetstidsmodell

Inom slutenvårdsobstetriken är arbetet lika dygnet runt och bemanningen i stort sett densamma. Det gör att en stor del av arbetstiden förläggs till kvällar helger och nätter. För att skapa flexibilitet och återhämtning har Akademiska sjukhuset en poängmodell för denna typ av verksamhet. Poängmodellen innebär att alla arbetspass ger poäng och kvällar, helger och nätter ger mer poäng än vardagar och dagtid. Varje schemaperiod har ett bestämt antal poäng som du ska komma upp i och ju fler svårbemannade pass du arbetar ju färre pass arbetar du. 

Ansök om studielön

Är du sjuksköterska och vill vidareutbilda dig till specialistsjuksköterska eller barnmorska? Då kan du göra det med studielön.

Läs mer

Kontakta oss

Har du frågor, vill hospitera eller är intresserad av att arbeta hos oss? Kontakta oss för mer information.

Avdelningschef förlossningen:

Åsa Edström, 018-617 27 27 

Avdelningschef BB:

Anna Ekenberg Abreu, 018-611 28 88 

Avdelningschef obstetriska specialistmottagningarna:

Katarina Volgsten, 018-617 02 45