Simulering

Övning på docka.

Genom högkvalitativ simulering och utveckling av teamarbetet ökas patientsäkerheten. Genom att klargöra förutsättningarna för ett bra teamarbete utifrån CRM-konceptet är målet att få varje individ att inse betydelsen av sin egen roll

Simulering är en metod för att träna upplevelser eller situationer, som efterliknar verkligheten i en kontrollerad miljö, (definition; Svensk förening för klinisk träning och medicinsk simulering, www.klinsim.se)
Simuleringarna på KTC designas tillsammans med beställare och instruktör från Kliniskt träningscentrum utefter deltagarnas förkunskaper och lärandemål. Kliniskt träningscentrum ser med fördel att simuleringar genomförs interprofessionellt, det vill säga, att fler än en yrkeskategori deltar. Att träna tillsammans stärker en personalgrupps förmåga att arbeta tillsammans i ett effektivt team.

Simuleringsformer

Icke tekniska färdigheter

Här tränas kognitiva och sociala färdigheter. Det vill säga teamarbete enligt CRM, (Crew Resource Management), som innefattas av tydlig kommunikation, uttalat ledarskap och aktivt följarskap, fördelning av arbetsuppgifter, situationsmedvetenhet och verktyg för att arbeta och kommunicera strukturerat vid en akut situation.
Deltagare medverkar i medicinska scenarier som följs av en debriefing där teamet analyserar arbetet utifrån ovannämnda principer.

Tekniska färdigheter/ Medicinsk scenarioträning

Här tränas kunskaper och färdigheter knutna till den egna professionen i ett medicinskt sammanhang. Varje scenario följs av en debriefing där tyngdpunkten ligger på den teoretiska bakgrunden och det tekniska genomförandet.

Till dig som ska simulera på KTC

För att du ska kunna känna dig väl förberedd och få ut det bästa möjliga av dit utbildningstillfälle rekommenderas du att ta del av nedanstående information.

Bokningens mål och syfte

Simuleringens lärandemål och syfte kan variera. Det är därför mycket värdefullt att du som vill boka simulering reflekterar och svarar på några frågor i det här dokumentet. Du kommer kort efter att kontaktas av en instruktör från KTC för fortsatt planering och vägledning. Tillsammans säkerställer ni att utbildningen uppfyller syftet, de satta målen och blir ett positiv och lärorikt utbildningstillfälle för alla deltagare.

 Skicka en bokningsförfrågan