Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Att delta i forskning som patient

Under behandlingstiden kan du bli tillfrågad om du vill delta i forsk­ningsprojekt för att öka kunskapen om en viss sjukdom. Deltagande är helt frivilligt och om du väljer att avstå påverkas inte din behandling.

Forskningen förbättrar vården i framtiden och är därför mycket viktig. Den har gett oss bättre och säkrare metoder för att ställa diagnos. Nya mediciner har utvecklats som skräddarsyr behandlingen för varje patient och bättre, målinriktade operationer kan utföras. Allt detta har lett till bättre prognos, bättre patientomhändertagande och högre patientnöjdhet.

En förutsättning för att vi i framtiden ska kunna bedriva forskning av hög kvalitet är att patienterna som opereras eller behandlas deltar i forskningsstudier och utvecklingsarbete. Det kan innebära att du till exempel lämnar blodprov, sparar en bit av din tumör i en biobank, prövar nya mediciner, diagnostiska metoder och nya operationstekniker.

En viktig del av vårt uppdrag

Forskning är en självklar del av Akademiska sjukhusets uppdrag som universitetssjukhus. Tillsammans med Uppsala universitet bedriver vi medicinsk forskning för att klarlägga sjukdomsmekanismer och för att skapa effektiva nya behandlingsformer. Dessutom genomförs i samarbete med läkemedelsbolag olika typer av kliniska prövningar av nya läkemedel.

U-can - en del av Uppsala Biobank

Du kan få frågan om medverkan i Uppsala universitets biobanksprojekt U-can. Detta innebär att du får fylla i en enkät, lämna extra blodprov samt att en bit av din tumör sparas för framtida forskning.

U-can är en provsamling som ligger i Uppsala Biobank. Det är en lokal biobank som har många provsamlingar, både för forskning (forskningsprovsamling) men även för patientens egna vård, diagnostik och behandling (vårdprovsamling). U-can är den organisatoriska enhet som sköter mycket av det administrativa för att underlätta för forskare som vill forska på biobanksprov. Uppsala Biobank har två huvudmän, Uppsala universitet och Region Uppsala.

Vad är en biobank?

En biobank är en samling av prov som tas i hälso- och sjukvården och som sparas mer än två månader efter avslutad analys. Biobanker omfattar alla typer av prov som tagits från människa eller foster.

Varför sparas prover?

Först och främst är det värdefullt för din egen skull att dina prover sparas. Det gör att man kan undersöka dem igen, till exempel om en behandling inte ger avsedd effekt. Ett prov kan också behöva skickas till en annan specialist för bedömning. Dina prov kan också vara värdefulla för oss alla. Med prov från många kan man kartlägga och förebygga vissa sjukdomar. Vården kan använda prov för att kontrollera och utveckla metoder och rutiner och för att utbilda personal.

Prover är också en förutsättning för forskning som kan ge bättre möjligheter att förebygga och behandla sjukdomar.