Inkapslad ötransplantation

På Akademiska sjukhuset i Uppsala har en världsunik studie genomförts med transplantation av insulinproducerande öar inkapslade i en specialdosa. Det behövs inga läkemedel mot avstötning eftersom öarna skyddas i dosan från kroppens immunförsvar, men de kan frisätta insulin genom dosans membran.

För patienter med svår typ 1 diabetes där blodsockret fortsätter att svänga okontrollerat kan Ö-transplantation bli aktuell. Vid Ö-transplantation injiceras öarna till levern där de sedan kan känna av blodsockernivån och frisätta insulin efter behov. Eftersom öarna kommer från en donerad bukspottkörtel och utgör främmande vävnad skulle öarna stötas bort om man inte gav immunhämmande läkemedel. Immunhämmande behandling har en del biverkningar och ökar risken för infektioner och tumörer.

För att kringgå problemen med behovet av immunsupression har ett israeliskt bioteknikföretag, Beta-O2, utvecklat en specialdosa som är ungefär lika stor som en juniorhockeypuck. Dosan opereras in med ett litet kirurgiskt ingrepp i underhudsfettet på buken. Ytterhöljet är gjort av teflon som har membran med brunalger (alginat). Öarna placeras i dosan där de kan känna av blodsockerhalten i blodet och frisätta insulin till blodbanan men är samtidigt skyddade från immunförsvarets antikroppar och T-celler som inte kan ta sig igenom membranet. Man måste dock tillföra syrgas till öarna varför patienten själv med en daglig injektion behöver fylla på syrgas till dosans syrgasbehållare intill öarna.

De första kliniska försöken påbörjades under hösten 2014 och totalt har 4 patienter opererats. Inom ramen för studien följdes patienterna med täta besök för att värdera immunologiska aspekter samt för att värdera insulinfrisättning från de transplanterade öarna. Efter 3-6 månader opererades kapseln ut och öarna isolerades för detaljerade studier av deras funktion. Studien visar att öar överlever i kapseln men att deras kapacitet till insulinfrisättning är begränsad, troligen på grund av kapselns storlek och lokalisation i underhudsfettet. På längre sikt hoppas man att insulinproducerande framställda från stamceller kan transplanteras med hjälp av en uppgraderad dosa.

Referens:

Transplantation of macroencapsulated human islets within the bioartificial pancreas βAir to patients with type 1 diabetes mellitus

Carlsson PO et al American Journal of Transplantation. 2017 Dec 29. doi: 10.1111