Regionsamarbete


Samverkansnämnden/Specialitetsråd

Inom Samverkansnämnden Uppsala-Örebroregionen finns ett antal regionala specialitetsråd som har till uppgift att säkerställa trygga vårdkedjor mellan vårdnivåerna och ansvara specifikt för kvalitets- och resultatuppföljning med analys av skillnader som ses i kvalitetsregister. Specialitetsrådet ska dessutom stödja införandet av evidensbaserade metoder, vara remissinstans, planera för kompetensförsörjning och ansvara för regionala utbildningar.

Det regionala specialitetsrådet för urologi består av chefer vid de urologiska enheterna i regionen. De träffas två gånger per år.

Regionalt cancercentrum (RCC)

Inom RCC Uppsala Örebro samverkar de sju landstingen inom cancervården. Flera vårdprogramgrupper för olika cancerformer med representanter för alla landsting i regionen. Arbetet sker i nära samarbete med patientföreningar som också finns representerade i de olika vårdprogramgrupperna.

Utbildning/regionmöten

Inom regionen anordnas regelbundet möten där urologer, sjuksköterskor och sekreterare från hela regionen deltar. Inom regionen finns också avtal att stötta med kompetens.

Upphandlingar

Samverkan sker i den så kallade sju-klövern (landstingen i Dalarna, Gävleborg, Sörmland, Uppsala, Värmland, Västmanland och Örebro län) i upphandlingar av medicinska instrument där styr- och arbetsgrupper består av representanter från kliniker inom regionen.