Forskning

Verksamhetsområdets forskning avser framförallt urologisk cancer. Alla medarbetare är i varierande omfattning engagerade i forskning och undervisning inom Institutionen för kirurgiska vetenskaper vid Uppsala Universitet. Preklinisk forskning är förlagd till en egen forskningsenhet i Rudbeck-laboratoriet. Varje år utbildas ett stort antal läkarstuderande i ämnet.

Detaljerad information om forskningsprojekten:


Urologens forskningsenhet

Inom verksamhetsområdet finns också en klinisk forskningsenhet. Urologens forskningsenhet arbetar med kliniska prövningar avseende nya läkemedel och metoder, främst inom prostata-, blås- och njurcancer men även studier avseende godartade urologiska sjukdomar.

Vi arbetar i enhetlighet med GCP (Good Clinical Practice), en internationell etisk och vetenskaplig kvalitetssäkringsstandard för hur man planerar, genomför, dokumenterar och rapporterar kliniska studier på människor.

Vi samarbetar även med flera enheter inom sjukhuset och universitetet avseende insamling av material till biobanker för forskningsändamål, bland annat U-CAN.