Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Lever-galla-pancreas

Manlig operationspersonal.
Lever-galla-pancreas

Vår verksamhet

Verksamheten omfattar utredning och behandling av kirurgiska sjukdomar i lever, gallvägar, tolvfingertarm och bukspottskörtel. Det bedrivs högspecialiserad vård och handläggning av ett stort antal patienter från regionen.

Särskild kompetens finns för behandling av elakartade tumörer i gallblåsa, gallvägar, tolvfingertarm och i bukspottskörtel. Vi ansvarar dessutom för ERCP-verksamheten som kan ingå som ett led i utredning eller behandling. Såväl minimalinvasiv kirurgi som laparoskopi och intraoperativt ultraljud används som diagnostik. Endoskopiskt ultraljud används vid tumördiagnostik. Ett nära samarbete finns med enheter som arbetar med interventionell radiologi och onkologi.

Patienter som genomgår leverkirurgi gör det därför att de antingen har primär levertumör (hepatocelllulär cancer), gallvägscancer (cholangiocellulär cancer) eller dottertumörer i levern (levermetastaser), från huvudsakligen tjocktarmscancer. Behandlingen av dottersvulster från tjocktarmscancer har på senare år genomgått ett paradigmskifte och lämpliga fall behandlas numera alltmer med leverresektion.
Vi genomför årligen omkring 80 leverresektioner. Våra erfarenheter har varit mycket goda med resultat som står sig väl i jämförelse med de mest kända internationella centra för leverkirurgi. Detta gäller såväl själva operationens genomförande, den närmaste vårdtiden efteråt som långtidsresultat.

Leverkirurgin vid Akademiska sjukhuset ska ses som en del i ett samarbete med flera olika specialiteter inom ämnesområdet leversjukdom och tumörsjukdom i levern.

Det diagnostiska arbetet före operation sammanfattas och diskuteras i en speciell röntgenrond varje vecka - leverronden - med deltagande av leverkirurger, onkologer och företrädare för medicinsk hepatologi och diagnostisk radiologi. För de patienter som remitteras hit från andra sjukhus finns det möjlighet att inremitterande läkare deltar genom videokonferens. Företrädare för barnkirurgi och endokrinkirurgi deltar om deras patienter berörs. Beslut om terapi fattas vid denna tvärprofessionella leverrond.


Bukspottkörtelkirurgi fortsätter att öka. IRE av bukspottkörteltumörer är ett pågående kliniskt forskningsområde där inoperabla tumörer behandlas med likström. För både bukspottkörteltumörer och levertumörer finns ett nationellt register där alla ingrepp registreras.

Chef

Jozef Urdzik

Fellowship inom ERCP

På Akademiska sjukhuset utförs drygt 400 ERCP:er per år varav ungefär hälften är elektiva och hälften akuta. Av de elektiva ERCP:erna utgörs en betydande andel av avancerad ERCP (svåra stenar malignitetsutredningar, pankreas-ERCP, PSC etc.). ERCP-verksamheten sker på kirurgoperation med tre elektiva heldagar per vecka och möjligheter till akut ERCP veckans alla dagar. Ibland utförs ERCP parallellt på två salar.

Akademiska sjukhuset i Uppsala erbjuder från och med hösten 2022 möjlighet till 3 månaders fellowship inom ERCP på lever/pankreas-sektionen (HPB-sektionen), verksamhetsområde kirurgi.

Som ERCP-fellow i Uppsala kommer du att gå med på ERCP och delta i det praktiska utförandet så långt det är möjligt både inom elektiv-ERCP och akut-ERCP inklusive spy glass/peroral kolangio-pankreatoskopi. Du kommer att få fungera som ”gallavlastningskonsult” och bedöma patienter inför eventuell ERCP med stöd av erfaren kollega, delta på endoskopirond, MDK:er etc. och bli en del av vårt endoskopiska team.

Fellowship ERCP på Akademiska sjukhuset är uppbyggd som en utbildningstjänst på 3 månader där lön utbetalas från hemsjukhuset.

Dina kvalifikationer

Vi söker dig som kommit igång med ERCP på ditt hemsjukhus och som önskar utveckla dig praktiskt och teoretiskt inom avancerad endoskopi. Du är specialistläkare inom kirurgi eller gastromedicin med intresse för ERCP.

Är du intresserad av att söka eller har du frågor, kontakta oss

Sektionschef Jozef Urdzik, telefon 018-611 30 97
Överläkare Eva Lena Syrén, telefon 018-611 46 04
Facklig kontaktperson näs via växeln 018-611 00 00