Lever-galla-pancreas

Manlig operationspersonal.
Sektionen för lever-galla-pancreas

Vår verksamhet

Verksamheten omfattar utredning och behandling av kirurgiska sjukdomar i lever, gallvägar, tolvfingertarm och bukspottskörtel. Det bedrivs högspecialiserad vård och handläggning av ett stort antal patienter från regionen.

Särskild kompetens finns för behandling av elakartade tumörer i gallblåsa, gallvägar, tolvfingertarm och i bukspottskörtel. Sektionen ansvarar dessutom för ERCP-verksamheten som kan ingå som ett led i utredning eller behandling. Såväl minimalinvasiv kirurgi som laparoskopi och intraoperativt ultraljud används som diagnostik. Endoskopiskt ultraljud används vid tumördiagnostik. Ett nära samarbete finns med sektionen för interventionell radiologi och onkologi.

Patienter som genomgår leverkirurgi gör det därför att de antingen har primär levertumör (hepatocelllulär cancer), gallvägscancer (cholangiocellulär cancer) eller dottertumörer i levern (levermetastaser), från huvudsakligen tjocktarmscancer. Behandlingen av dottersvulster från tjocktarmscancer har på senare år genomgått ett paradigmskifte och lämpliga fall behandlas numera alltmer med leverresektion.
Vid sektionen genomförs årligen omkring 80 leverresektioner. Våra erfarenheter har varit mycket goda med resultat som står sig väl i jämförelse med de mest kända internationella centra för leverkirurgi. Detta gäller såväl själva operationens genomförande, den närmaste vårdtiden efteråt som långtidsresultat.

Leverkirurgin vid Akademiska sjukhuset ska ses som en del i ett samarbete med flera olika specialiteter inom ämnesområdet leversjukdom och tumörsjukdom i levern.

Det diagnostiska arbetet före operation sammanfattas och diskuteras i en speciell röntgenrond varje vecka - leverronden - med deltagande av leverkirurger, onkologer och företrädare för medicinsk hepatologi och diagnostisk radiologi. För de patienter som remitteras hit från andra sjukhus finns det möjlighet att inremitterande läkare deltar genom videokonferens. Företrädare för barnkirurgi och endokrinkirurgi deltar om deras patienter berörs. Beslut om terapi fattas vid denna tvärprofessionella leverrond.


Bukspottkörtelkirurgi fortsätter att öka. IRE av bukspottkörteltumörer är ett pågående kliniskt forskningsområde där inoperabla tumörer behandlas med likström. För både bukspottkörteltumörer och levertumörer finns ett nationellt register där alla ingrepp registreras.


Sektionschef, Jozef Urdzik